Brana

Hooverova brana na rijeci Colorado u SADu, visoka 221m
Starorimska Brana Cornalvo u Španjolskoj, koristi se već oko 2000 godina
Datoteka:Harbaqa Dam, Syria. Pic 02.jpg
Starorimska Brana Harbaqa u Siriji, visoka 21 m i 365 m duga
Datoteka:Anaicut.JPG
Brana Grand Anicut na rijeci Kaveri, Tamil Nadu, Indija (1. stoljeće)

Brana je građevina podignuta preko korita prirodnog ili umjetno izgrađenog vodotoka sa svrhom da se prvobitna razina vode uzvodno od brane digne. To se podizanje vrši, da se dobije potreban pad za iskorišćivanje vodne snage hidroelektrane, da se poveća dubina vode u vodotoku za olakšavanje plovnosti ili za sakupljanje veće količine vode, potrebne bilo za regulaciju i oticanje vodnih količina u vodotoku nizvodno od brane, bilo za proizvodnju električne energije ili za natapanje i opskrbu vodom većih područja. U planinskim potocima i bujicama brane služe za učvršćivanje i osiguravanje potočnog korita.

Povijest

Prve brane se pojavljuju u Mezopotamiji i Srednjem istoku, gdje su se gradile za kontrolu vodenog toka rijeka Tigris i Eufrat, koje su znale biti vrlo nepredvidive. Prva poznata brana je bila Brana Jawa, u Jordanu, jedno 100 km sjeveroistočno od glavnog grada Ammana. Ova gravitacijska nasuta brana je bila visoka 4,5 m, široka oko 1 m i duga oko 50 m. Datira oko 3000 pr. Kr.[1] [2] U drevnom Egiptu, bila je sagrađena Brana Sadd-el-Kafara, 25 km južno od Kaira. Bila je 102 m duga i 87 m široka, a sagrađena je oko 2800 pr. Kr., ili 2600 pr. Kr. [3]

Stari Rimljani su bili poznati što su mogli organizirati velika gradilišta, tako da su izgradili veliki broj brana. Stvarali su umjetna jezera za opskrbu vodom u sušnom periodu, a upotrebljavali su mort i rimski beton, tako da su mogli sagraditi i veće objekte. Njihova najviša brana je bila Brana Subiaco, u blizini Rima, koja je bila visoka 50 m. Poznat je i Valerijanov most ili Band-e Kaisar u Iranu, koji je bio dio brane.

Brana Kallanai je masivna brana od neobrađenog kamena, duga preko 300 m, 4,5 m visoka i široka 20 m, na rijeci Kaveri, u indijskoj državi Tamil Nadu, koja je najveća stara brana koja je i danas u upotrebi, a sagrađena je u 1. stoljeću. Namjena je preusmjeriti rijeku za navodnjavanje. [4] [5]

Du Jiang Yan je najstariji sustav za navodnjavanje, koji u sebi ima branu, a završen je 251. Nalazi se u provinciji Anhui (Kina) i sadrži ogromno umjetno jezero za navodnjavanje, koje ima opseg oko 100 km, a koristi se i danas. [6]

Procjenjuje se da danas ima oko 800 000 brana širom svijeta, od toga 40 000 preko 15 m visine. [7]

Vrste brana

Razina podignutoga vodostaja zove se uspor, a visina, za koju se vodostaj povrh brane podigao nad svoju prvobitnu razinu, usporna visina. Brana je temeljna, ako joj je kruna niža od razine neusporenog prirodnog vodostaja, u protivnom slučaju ona je slapna.

Brane mogu biti stalne, pokretne ili mješovite. Stalne brane u cijelosti su nepomične masivne građevine, kojima se ne može regulirati vodostaj uzvodno od brane, a suvišak se vode prelijeva preko krune brane. Brane mogu biti nasute, od kamena (danas rijetko) ili armirano-betonske. Ako se vodostaj ne može regulirati, podižu se stalne brane većinom samo u gornjem toku planinskih vodotoka ili u duboko usječenim koritima, gdje dizanje vodostaja kod prelijevanja velikih voda ne prouzrokuje štete na obalnom području. Stalne se brane grade do visine od približno 15 m; ako im je visina veća ili ako zatvaraju dolinu u brdovitom terenu, zovu se dolinske pregrade, a ako se grade od zemljanog nasipa, zovemo ih uspornim nasipima. Brane do 15 m nazivamo niskim, više od toga nazivamo visokim. Pokretne brane sastoje se od pokretnih konstrukcija, tzv. zapornica, smještenih među stupovima. Dizanjem ili spuštanjem zapornica otvara se proticajni presjek vodotoka među stupovima. Tako se regulira proticanje vode kroz branu, a time i vodostaj uzvodno od brane.

Vrste brana prema visini

Razlikuju se niske i visoke brane. Prema međunarodnom standardu (engl. International Commission on Large Dams, ICOLD), u visoke brane spadaju sve one brane čija visina od temelja do krune iznosi više od 15 m, kao i one više od 10 m koje imaju dužinu po kruni veću od 500 m, veće umjetno jezero od 100 000 m3, ili ako preko njih treba propuštati količinu vode veću od 2000 m3/s. Sve druge brane se smatraju niskima. [8]

Niske brane

Niska brana prestavlja građevinu koja uglavnom ima zadatak da skreće vodni tok ili da podiže vodostaj u koritu i na taj način omogući plovidbu. Svaka niska brana stvara koncentraciju pada i time omogućava iskorištenje vodne snage, može se iskoristiti za vodene sportove, može da služi i za zadržavanje nanosa, za sprječavanje erozije i sl. Niske brane služe i za skretanje vode u cilju napajanja kanala za navodnjavanje polja, kanala za snabdijevanje industrijskih postrojenja, plovnih kanala, kao i tunela koji odvode vodu do hidroelektrana.

Brana Grand Coulee je primjer gravitacijske brane
Brana Gordon na Tasmaniji je lučna brana
Brana Daniel-Johnson, Quebec, Kanada, je rasčlanjena brana sa lukovima

Visoke brane

Visoke brane služe za stvaranje umjetnog jezera, koje se može upotrijebiti za pogon hidroelektrane, navodnjavanje ili dulju plovidbu. Brana Lokvarka ima visinu 52 m i služi za pogon HE Vinodol. Najviša brana na svijetu je Brana Nurek u Tadžikistanu.

Vrste brana prema materijalu

Prema materijalu od kojeg se grade brane razlikuju se masivne brane od kamena ili betonskih blokova zidanih u suho, od kamena u mortu, od betona i od armiranog betona, te nasute brane od zemlje, pijeska, šljunka ili kamena.

Masivne brane

Na masivnoj pregradi razlikuju se uzvodni dio (izdignut iznad korita) ili tijelo brane, koje se suprostavlja tlaku vode, i nizvodni dio, manje više u obliku ploče položene po koritu, koji se zove slapište. Prednji uzvodni dio, obično vertikalan, produžuje se do stjenovite ili nepropusne podloge preko priboja ili pražnog zida. Na isti način se završava i prag slapišta na nizvodnom dijelu.

Masivne brane stalnog karaktera danas se grade isključivo od betona. Glavni problem u vezi s ovim branama prestavlja propuštanje velike količine vode. Problem se rješava ostavljanjem protočnih polja ili preljeva u tijelu brane, na kojima se smještaju pokretne ustave ili zapornice. Visina ustava, širina i broj protočnih polja zavise od topografskih i hidroloških uvjeta; one mogu da obuhvate cijelu dužinu brane ili samo jedan dio. Širina jednog polja može da iznosi do 50 m, kod valjkastog tipa ustava. Kod drugih ona obično ne prelazi 30 m. Najviše ustave ne prelaze visinu od 20 m.

Nasute brane

One se mogu podijeliti u dvije grupe: zemljane brane od homogenog metrijala, te zemljane i kamene brane od nehomogenog materijala. Grade se ili na stijeni ili na zemljanom tlu. Nisu jako osjetljive na nejednolika slijeganja, kao ni na potrese. Materijal od kojeg se grade, uvijek u izvjesnoj mjeri propušta vodu, pa postoji procjeđivanje iz gornje u donju vodu. Zbog toga je brana do depresione linije zasićena vodom, a iznad te linije diže se još kapilarna voda. Ako je temeljni sloj nepropusan, voda izlazi na nizvodnoj strani kao izvor. Da bi se ovo spriječilo, stavlja se drenaža.

Vrste brana prema načinu suprostavljanja tlaku vode

Prema načinu suprostavljanja tlaku vode mogu biti gravitacijske, lučne i rasčlanjene.

Gravitacijske brane

Gravitacijske brane se odupiru opterećenju od vode i drugih sila vlastitom težinom. Na svaku branu djeluju vanjske sile kao što je tlak na uzvodnoj strani, uzgon vode na spojnici između temelja i tla, tlak leda u umjetnom jezeru (u hladnim predjelima), tlak zemlje i tlak istaloženog nanosa (mulj). Od unutrašnjih sila na branu djeluje vlastita težina, tlak vode u porama (kapilare), sile koje nastaju uslijed promjene temperature betona i sile uslijed skupljanja betona (zaostala naprezanja).

Lučne brane

Lučne brane prestavljaju zapravo zakrivljene ploče, preko kojih se opterećenje prenosi na temelje u dnu i na bokove. Ako imaju i neke elemente gravitacijske brane, onda se zovu lučno-gravitacijske brane, a ako su dio rotacijskih tijela raznog oblika, zovu se ljuskaste ili kupolne brane. Lučne brane nastale su sa idejom da se uštedi na troškovima materijala i vremenu gradnje. Zbog smanjenih dimenzija imaju mnogo veće deformacije, pa je za njih od velikog značaja i pitanje čvrstoće betona.

Rasčlanjene brane

Rasčlanjene brane se sastoje od više elemenata. Obično su to stupovi ili potpore na koje se oslanjaju ploče ili svodovi. Svaki od stupova mora da prenosi na tlo opterećenje jednog polja. Ideja je isto ušteda na troškovima materijala i vremenu gradnje, kada se ne mogu isvesti lučne brane. Uglavnom se razlikuju tri tipa brana sa međusobno odijeljenim elementima:

 • olakšane gravitacijske brane
 • nagnute ploče oslonjene na potpore ili kontrafore
 • lukovi oslonjeni na potpore ili kontrafore

Dijelovi brane

Preljev Brane Llyn Brianne, Wales
Preljev Brane Takato
Drvo i smeće koje se nakuplja zbog brane
Rušenja Brane Teton

Preljev brane

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Preljev brane

Preljev ili izljev se sastoji od protočnih polja u tijelu brane, na kojima se smještaju pokretne ustave ili zapornice. Visina ustava, širina i broj protočnih polja zavise od topografskih i hidroloških uvjeta; one mogu da obuhvate cijelu dužinu brane ili samo jedan dio. Širina jednog polja može da iznosi do 50 m, kod valjkastog tipa ustava. Kod drugih ona obično ne prelazi 30 m. Najviše ustave ne prelaze visinu od 20 m.

Zapornice

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Zapornica

Zapornica služi za regulaciju protoka vode na preljevu brane. Za regulaciju protoka vode kroz temeljne ispuste služi zatvarač. Preljev brane se sastoji od protočnih polja u tijelu brane, na kojima se smještaju pokretne zapornice. Ustava je svaki vodeni kanal u kojem se regulira visina vode, a to se obično izvodi sa zapornicama. Visina ustava, širina i broj protočnih polja zavise od topografskih i hidroloških uvjeta; one mogu da obuhvate cijelu dužinu brane ili samo jedan dio. Širina jednog polja može da iznosi do 50 m, kod valjkastog tipa zapornicama. Kod drugih ona obično ne prelazi 30 m. Najviše zapornice ne prelaze visinu od 20 m.

Umjetno jezero

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Umjetno jezero

Rezervoar (francuski: réservoir) je umjetno jezero stvoreno potapanjem područja iza brane. Neka od najvećih svjetskih jezera čine rezervoari. Umjetna jezera također mogu biti namjerno napravljena iskopavanjem ili potapanjem otvorenih rudnika. Za gradnju brana geodeti moraju pronaći riječne doline koje su duboke i uske; bočne strane doline tada mogu imati ulogu prirodnih zidova. Najbolje mjesto za gradnju brane mora se odrediti.

Gradnja brane

Istražni radovi

Osnovni uslov za sigurnost brane je prikladno i savjesno izvođenje temelja, na mjestu koje je po geomorfološkim, litološkim i strukturnim uvjetima podesno da primi konstrukciju brane. Ovisno o tipu brane, teren treba da ima određena potrebna svojstva sa gledišta stabilnosti, postojanosti i nepropusnosti, i to utoliko bolja ukoliko su veća opterećenja koja će na nj djelovati. Prethodna istraživanja moraju da obuhvate detaljna geološka snimanja, bušenja, istraživanja geotehničkih osobina stijena, stepena karstifikacije, hidrologije terena, pa je potreban tim stručnjaka različitih profila. Naravno, sa razvojem znanja proširio se i raspon potrebnih istraživačkih radova, a time i troškovi za njihovo izvršenje. Studije ne smiju da se vrše na brzinu, pa je potrebno za njih i nekoliko godina.

Studije i istraživanja moraju da obuhvate i cijelo područje budućeg umjetnog jezera. Ova ispitivanja važna su, prije svega, za pravilno određivanje potrebne visine brane, nepropusnosti područja i potrebnih tehničkih mjera osiguranja. Ta istraživanja moraju biti naročito obimna u kraskim terenima. One moraju obuhvatiti svu ekonomsku problematiku, u vezi sa potapanjem područja i preseljenjem stanovništva, kulturnih spomenika i slično.

Gradnja masivnih brana

Masivne brane obično se grade u dvije ili više faza. Korito rijeke pregradi se najprije posebnim zagatom na onoj strani gdje su predviđeni ispusti, a kada se ovi izgrade i opreme, pušta se voda preko njih, a novim zagatom se pregradi preostali dio rijeke. Visina zagata ovisi o trajanju gradnje i o hidrološkim karakteristikama rijeke. Ona se izabire obično tako da se za vrijeme gradnje ne dopušta preplavljivanje jame.

Za visoke brane takav postupak nije moguć na većim rijekama, nego se problem rješava tako da se cijelo korito pregradi s pomoću uzvodne i nizvodne pomoćne brane, na dovoljnoj udaljenosti od građevinske jame, a voda se posebnim obilaznim tunelima sprovodi izvan riječnog korita.

Agregat za betoniranje brana može biti od riječnog šljunka ili od drobljenog kamena određene granulacije, koji mora biti prethodno dobro ispitan. Cement treba da ima što nižu hidratacijsku toplinu, pa se portland cementu često dodaje troska iz visokih peći. Organizacija radova na betoniranju prestavlja složen problem koji treba dobro prostudirati, naročito za visoke brane. Beton se ugrađuje pomoću kamiona – pumpi, toranjskih dizalica sa posudama koje imaju obujam i preko 6 m3.

Pri ugradnji betona pojavljuje se i termički problem, jer temperature dostižu 40 ºC, a ponekad i više, pa se mora kontrolirati sa termoelementima. Betoniranje blokova brane vrši se izmjenično po slojevima visine 1,5 do 2 m. Vrlo je važno koristiti vibratore s velikim brojem titraja (10 000 1/min), za zbijanje betona. Između vodoravnih slojeva nastaju radni prekidi, jer se novi sloj može betonirati tek nakon 3 do 5 dana, da bi se mogao ohladiti raniji sloj. Kada su radovi užurbani, suvišna toplina se mora odvoditi pomoću cijevi, koji se polažu na svaki vodoravni sloj i u kojima teče hladna voda. Zahtijeva se velika gustoća betona zbog bolje nepropusnosti, a za lučne brane traži se i velika čvrstoća.

Dodatni elementi brane

Kod planiranja brana potrebno je predviditi brodske prevodnice, riblje staze, korita za propuštanje drva i drugo. Brodske prevodnice se sastoje od jedne ili dvije brodske komore, što ovisi o prometu na rijeci. To su obično vrlo skupi dijelovi brane, posebno kada se radi dizalu za brodove. Riblje staze su potrebne da bi se ribe kretale uzvodno ili nizvodno. Obično se sastoje od niza bazena, čija se razina postupno snižava iz gornje u donju vodu, a obično je razlika u visini najviše 4 metra. Na vrlo visokim branama, pojavljuju se i dizala za ribe.

Brodska prevodnica

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Brodska prevodnica

Brodska prevodnica je građevina koji služi za izravnavanje plovnog puta, odnosno omogućuje plovilima svladavanje razlike u razinama vode, koja nastaje zbog prirodnih ili umjetnih prepreka na vodnom putu. Kada je na plovnom putu potrebno dignuti ili spustiti plovilo za visinu plovne stepenice, to se može ostvariti pomoću:

 • brodske prevodnice
 • brodskog dizala
 • brodske uspinjače

Iskustvo pokazuje da je granica primjene brodske prevodnice visinska razlika od 20 do 25 m na zemljanom tlu, odnosno 30 do 35 m na stjenovitom tlu. Nizom brodskih prevodnica se može svladati visinska razlika od 40 do 60 m. Za visinske razlike veće od 70 m najčešće je opravdana upotreba brodskog dizala.

Riblja staza

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Riblja staza

Riblja staza je hidrotehnička građevina koja obilazi brane, ustave i brodske prevodnice, a omogućuje ribama koje se sele, da stignu do mjesta za mriještenje. Obično ribe prelaze riblje staze plivanjem ili preskakivanjem, do druge strane pregrade. Brzina protoka vode mora biti dovoljna da ribe mogu preći prepreke, ali ne smije biti prevelika da se riba ne izmori, tako je često postavljanje odmarališta na ribljim stazama.

Rušenja brana

Totalna stanica za geodetska mjerenja

Do 1970. srušilo se u Americi oko 110 brana, od čega je 65 % bilo nasutih. U isto vrijeme u Europi i Sjevernoj Africi srušilo se 12 brana. Sva rušenja obično prate veće ili manje nesreće. Prema jednoj statistici (Gruner) uzrok rušenja je u 40 % slučajeva lom u temelju, u 23 % slučajeva nedovoljan kapacitet preljeva, u 12 % slučajeva nedovoljne dimenzije brane, u 10 % slučajeva neravnomjerno slijeganje, a u 15 % nešto drugo.

Rušenje brane se može spriječiti ako se pravovremenim osmatranjem deformacija (auskultacija) utvrde poremećaji, pa se može prisilno isprazniti jezero i time ublažiti nesreća ili čak sačuvati brana, ako se uklone uzroci.

Osmatranje brane

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Mjerenje deformacija

Mjerenje deformacija ili oskultacija visokih objekata i hidroelektrana se vrši u cilju osiguranja od mogućih iznenadnih i nepredvidivih pojava na objektima (brana i strojarnica), te zaštita okoliša i nizvodnog područja od šteta i katastrofa. Geodetsko-tehničkim praćenjem provodi se prikupljanje potrebnih podataka provedbom najpreciznijih geodetskih mjerenja, radi racionalnog održavanja objekata u toku korištenja. Bitno je da se pravovremeno zabilježe svi događaji i stanja koji bi mogli utjecati na sigurnost objekata.

Geodetska mjerenja pomaka obuhvaćaju sva mjerenja u svrhu određivanja promjene oblika objekta ili tla pod utjecajem vanjskih ili unutarnjih sila. Objekt se idealizira određenim brojem točaka, čiji se položaj određuje u odnosu na referentnu ili osnovnu geodetsku osnovu izvan područja mogućih pomaka. Geodetskim metodama određuju se promjene položaja pojedinih točaka na objektu, a deformacija se može utvrditi na temelju rezultata mjerenja pomaka. Stvarno ponašanje objekta može se utvrditi samo dobro osmišljenim i kvalitetno izvedenim opažanjima, te stručnom obradom podataka.

Brane u Hrvatskoj

Brana Peruća na rijeci Cetini.

u Hrvatskoj ima 29 velikih brana, slijedi popis nekoliko najvećih:[9][10] (najviša je brana Sklope s 81m visine, najstariji je Bajer sagrađen 1951., najveći protočni kapacitet temeljnog ispusta ima Peruća, 220 m3/s).

Ime brane Godina izgradnje Visina (m)
Bajer 1951. 15
Lokvarka 1953. 52
Bukovnik 1959. 18
Peruća 1960. 65
Valići 1967. 35
Sklope 1967. 81
Letaj 1970. 35
Borovik 1978. 20
Čakovec 1982. 24/16
Ričica 1985. 45
Lagvić 1992. 28

Izvori

 1. Günther Garbrecht: "Wasserspeicher (Talsperren) in der Antike", Antike Welt,Antiker Wasserbau, 1986.
 2. S.W. Helms: "Jawa Excavations 1975. Third Preliminary Report", Levant 1977.
 3. [1] "Overview of the hystory of water resources and irrigation management in the near east region", Mohamed Bazza, 2006.
 4. Singh Vijay P., Ram Narayan Yadava: "Water Resources System Operation: Proceedings of the International Conference on Water and Environment", publisher = Allied Publishers, 2003., [2]
 5. [3] "This is the oldest stone water-diversion or water-regulator structure in the world", 2007.
 6. Needham Joseph: "Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3", Taipei: Caves Books, Ltd., 1986.
 7. [4] "Is it Worth a Dam?", "Environmental Health Perspectives", 1997.
 8. "Vrste brana" Graditeljstvo.tvz.hr, 2011.
 9. Opća i nacionalna enciklopedija, svezak 3, str. 160
 10. Hrvatska enciklopedija, svezak 2, str. 298

Nuvola apps bookcase.pngOvaj članak uključuje tekst iz Hrvatske enciklopedije, objavljivane od 1941. do 1945. godine, koja je javno dobro.