Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske dodjeljuju se hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova:

 • za zasluge i doprinose u uspostavljanju, održavanju i promicanju samostalne, neovisne i suverene Republike Hrvatske,
 • za zasluge i doprinose u oživotvorenju hrvatske državotvorne ideje, za razvitak i izgradnju Republike Hrvatske te za doprinose na određenom području ili djelatnosti,
 • za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opas­nosti ili u posebnim okolnostima u miru te za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga i osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Odlikovanja i priznanja dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske na temelju ustavnih ovlasti, a iznimno ih dodjeljuje Hrvatski sabor, i to predsjedniku Republike. Odlikovanja i priznanja određena su Zakonom o odlikovanjima i priznanjima iz 1995. godine, a posebna pitanja, kao što su postupak predlaganja za dodjelu te oduzimanje, upute za nošenje i isticanje odlikovanja, kao i druga pitanja od značenja za od­li­kovanja i priznanja, uređena su Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima te posebnim pravilnicima pojedinog reda.

Pored priznanja koje dodjeljuje predsjednik Republike, Poslovnik Hrvatskog sabora predviđa da Sabor može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske iz 2002. predviđeni su kao priznanja slijedeći oblici: vojne medalje, pohvale i nagrade. Vrhovni zapovjednik propisuje uvjete i postupak dodjele, te vrste vojnih medalja koje se mogu dodijeliti pripadnicima Oružanih snaga te ustrojbenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga, dok ministar obrane propisuje vrste pohvala i nagrada, uvjete i postupak njihove dodjele.

Postoje i posebna priznanja i ostale nagrade iz djelokruga nekog ministarstva ili drugog tijela državne uprave, a javna priznanja mogu iskazivati jedinice lokalne i područne samouprave (općine, gradovi i županije) odlukom svog predstavničkog tijela.

Odlikovanja

Hrvatska odlikovanja do 1995.

Prvi propis koji je uređivao pitanje hrvatskih odlikovanja bila je Uredba o odličjima za ratne zasluge ("Narodne novine", br. 6/1992.), koju je donio predsjednik Republike 10. siječnja 1992. godine. Uredba je stupila na snagu 7. veljače 1992. godine, a Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća 13. veljače 1992. godine donio je Odluku o potvrdi Uredbe sa zakonskom snagom koju je donio predsjednik Republike Hrvatske.

Uredbom su bila predviđena odličja za ratne zasluge Republike Hrvatske, nadležnost i postupak njihove dodjele i oduzimanja, te prava i obveze njihovih nositelja. Odličja za vojne zasluge mogla su biti dodijeljena državljanima Republike Hrvatske te stranim državljanima. Postojala su tako slijedeća odličja:

 1. Orden kralja Tomislava,
 2. Orden hrvatskog zavjeta,
 3. Orden Zrinskog i Frankopana,
 4. Orden za junaštvo kneza Domagoja,
 5. Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskog
 6. Domovinska kolajna.

Prema ovaj Uredbi nije dodjeljeno niti jedno odlikovanje (odličje), budući da je ista stavljena izvan snage u lipnju iste godine.

Dana 9. lipnja 1992. godine predsjednik Republike donio je Ukaz o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/1992.), kojeg je Sabor RH donio na skupnoj sjednici svih Vijeća 4. lipnja 1992. godine.

Ovaj Zakon ustanovio je tri područja zasluga:

1. za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države ustanovljeni su:

 • Orden kralja Tomislava,
 • Orden kralja Petra Krešimira IV.,
 • Orden kralja Dmitra Zvonimira,
 • Orden kneza Trpimira i Orden kneza Branimira.

2. za zasluge u promicanju i obrani hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva ustanovljeni su:

 • Orden Hrvatskog zavjeta,
 • Orden Hrvatskog križa,
 • Orden Ante Starčevića,
 • Orden Stjepana Radića,
 • Orden Marka Marulića,
 • Orden Ruđera Boškovića,
 • Orden Danice Hrvatske,
 • Orden Jurja Julija Klovića,
 • Orden Franje Lovrića,
 • Orden Katarine Zrinske,
 • Orden Bogoslava Šuleka,
 • Orden Nikole Tesle.

3. za ratne i vojne zasluge u obrani Republike Hrvatske ustanovljeni su:

 • Orden bana Josipa Jelačića,
 • Orden Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana,
 • Orden Nikole Šubića Zrinskoga,
 • Orden kneza Domagoja,
 • Spomenica domovinskog rata 1990 - 1992.

Prema ovom Zakonu dodijeljeno je nekoliko Ordena kralja Tomislava, Ordena kneza Trpimira i Ordena Danice Hrvatske. Orden Danice Hrvatske tada je bio jedinstveni orden jednoga stupnja (nije se dijelo na stupnjeve). Prethodno navedeni ordeni imaju isti status kao i istoimeni veleredovi odnosno redovi u sadašnjem sustavu.

Zbog određenih nejasnoća pristupilo se izradbi novoga zakona. Naime, postojale su nejasnoće glede međusobnog ranga odlikovanja, neusklađenost s uobičajnim europskim normama, kao i nejasnoća kome pripada naslov viteza (člankom 1. bilo je propisano da se nositeljima određenih ordena može dodijeliti i pravo na naslov viteza Republike Hrvatske). Jedan od razloga bilo je i nedonošenje provedbenih propisa.

Zakon iz 1992. godine prestao je vrijediti stupanjem na snagu novog Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kojeg je Sabor donio 10. ožujka 1995. godine. <-- inače ova rečenica je sasvim neptrebna budući je svakome vidljivo odmah u slijedećem odlomku da je donesen novi zakon -->

Sadašnja odlikovanja

Odlikovanja Republike Hrvatske propisana su Zakonom o odlikovanjima i priznanjima ("Narodne novine", br. 20/95., 57/06. i 141/06.), donesenim 1995. godine, s dvijema izmjenama 2006. godine. Prema Zakonu hrvatska su odlikovanja podjeljena na veleredove, redove i spomenice. Zakon dopušta mogućnost stupnjevanja unutar pojedinog velereda i reda ovlašćujući predsjednika Republike da to pitanje uredi pravilnikom.

Zakon je u članku 6. ustanovio važnosni slijed odlikovanja. Odlikovanja Republike Hrvatske, po važnosnom slijedu, jesu:

R.br. Odlikovanje Slikovni prikaz Vrsta Stranci Dodjeljuje se za Tko dobiva
1. Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Velered kralja Tomislava.jpg da
 • djelovanje na uspostavi suverene RH, za izniman doprinos njezinu međunarodnom ugledu i položaju te za visoki doprinos razvitku međudržavnih odnosa između Hrvatske i njihove zemlje.
 • poglavari država
  2. Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom Velered kraljice Jelene.jpg da 1. doprinos međunarodnom ugledu i položaju RH
  2. izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti RH, izgradnji i napretku RH te za izniman doprinos razvitku odnosa RH i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima
  3. izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji OSRH te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama OSRH
  1. dostojanstvenici, visoki državni dužnosnici i čelnici međunarodnih organizacija
  2. hrvatski i stranim predsjednici parlamenata i vlada
  3. vojnim zapovjednicima OSRH
  3. Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom Velered kralja Petra Krešimira IV.jpg
  4. Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom Velered kralja Dmitra Zvonimira.jpg da
 • izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti RH, odnosima hrvatske države i vjerskih zajednica te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanitarnom djelovanju
 • visoki hrvatski i strani vjerski dostojanstvenici te visoki dužnosnici
  5. Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom Red kneza Trpimira.jpg da
 • izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom ugledu RH, za izgradnju RH i razvitak odnosa RH i drugih zemalja
 • hrvatski i strani ministrima i drugi visoki dužnosnici
  6. Red kneza Branimira s ogrlicom Red kneza Branimira.jpg da
 • osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda RH i njezina odnosa s drugim državama
 • dužnosnici i djelatnici u tijelima državne vlasti, čelnici diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija akreditiranih u RH
  7. Red kneza Domagoja s ogrlicom Red kneza Domagoja.jpg da
 • pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru
 • hrvatski i strani državljani te postrojbe i druge ustrojstvene jedinice OSRH i MUP-a
  8. Red Nikole Šubića Zrinskog Red Nikole Šubića Zrinskog.jpg da
 • junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru
 • hrvatski i strani državljani te postrojbe i druge ustrojstvene jedinice OSRH i MUP-a
  9. Red bana Jelačića Red Bana Jelačića.jpg ne
 • iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama OSRH, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama OSRH
 • dužnosnici, časnici i zapovjednici postrojbi
  10. Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana
  s pozlaćenim pleterom i s posrebrenim pleterom
  Red Petra Zrinskog (pozlaćeni).jpg
  Red Petra Zrinskog (posrebreni).jpg
  da
 • s pozlaćenim pleterom: dodjeljuje se poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru
 • posrebrenim pleterom: dodjeljuje se nestalim u tijeku domovinskog rata
 • hrvatski i strani državljani
  11. Red Ante Starčevića Red Ante Starčevića.jpg da
 • doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države
 • hrvatski i strani državljani
  12. Red Stjepana Radića Red Stjepana Radića.jpg da
 • zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava i razvitak hrvatskog naroda
 • hrvatski i strani državljani
  13. Red Danice hrvatske
  13.1. s likom Marka Marulića Red danice Hrvatske (Marko Marulić).jpg da
 • osobite zasluge za kulturu
 • hrvatski i strani državljani
  13.2. s likom Blaža Lorkovića Red danice Hrvatske (Blaž Lorković).jpg
 • osobite zasluge za gospodarstvo
 • 13.3. s likom Ruđera Boškovića Red danice Hrvatske (Ruđer Bošković).jpg
 • osobite zasluge za znanost
 • 13.4. s likom Nikole Tesle Red danice Hrvatske (Nikola Tesla).jpg
 • osobite zasluge za izumiteljstvo
 • 13.5. s likom Franje Bučara Red danice Hrvatske (Franjo Bučar).jpg
 • osobite zasluge za šport
 • 13.6. s likom Katarine Zrinske Red danice Hrvatske (Katarine Zrinski).jpg
 • osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih vrijednosti
 • 13.7. s likom Antuna Radića Red danice Hrvatske (Antun Radić).jpg
 • osobite zasluge za prosvjetu
 • 14. Red hrvatskog križa Red hrvatskog križa.jpg da
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu ako su pri tom bili i teško ranjeni
 • hrvatski i strani državljani
  15. Red hrvatskog trolista Red hrvatskog trolista.jpg da
 • osobite zasluge za RH stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru
 • hrvatski i strani državljani
  16. Red hrvatskog pletera Red hrvatskog pletera.jpg da
 • osobiti doprinos razvitku i ugledu RH i dobrobiti njezinih građana
 • hrvatski i strani državljani
  17. Spomenica domovinskog rata Spomenica domovinskog rata.jpg da
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci HV-a ili na drugi djelatni način
 • hrvatski i strani državljani
  18. Spomenica domovinske zahvalnosti
  jedinstveno odlikovanje u četiri vida za razdoblje od 5, 10, 15, 20 i više godina
  Spomenica domovinske zahvalnosti.jpg ne
 • časnu i uzornu službu
 • hrvatski državljani

  Priznanja

  Hrvatska državna nagrada

  Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske stvorena su dva priznanja. Njih dodjeljuje, kao i odlikovanja, predsjednik Republike na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

  Povelja Republike Hrvatske dodjeljuje se međunarodnim organizacijama, pravnim osobama, stranim državnicima te hrvatskim i stranim državljanima za doprinos razvitku i promicanju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te za doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske.

  Hrvatska državna nagrada dodjeljuje se jednom godišnje (za Dan državnosti), hrvatskim državljanima i pravnim osobama za zasluge i postignuća u promicanju znanosti, gospodarstva, kulture, umjetnosti, športa i drugih područja društvenog života u Republici Hrvatskoj. Do sad je dodjeljena samo jedanput, i to Matici hrvatskoj 2002. godine za osobite zasluge i postignuća u promica­nju znanosti, kulture i umjetnosti, a u prigodi 160. ob­ljetnice uteme­lje­nja (stanje: srpanj 2007.).

  Prva priznanja što ih je dodijeljivao predsjednik Republike bile su pohvale. Dodjeljivane su od 1992. i 1995. godine (jedna od njih Croatian Music Aid skupini).

  U prigodi službenog posjeta Njegove Svetosti Ivana Pavla II. koji se dogodio 10. i 11. rujna 1994. godine, predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman donio je Odluku o dodjeli Zlatnog lanca s hrvatskim križem, kao posebnom znaku priznanja za učinkovitu potporu u uspostavi i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske. Zlatni lanac s hrvatskim križem uručen je 11. rujna 1994. na svečanosti u Predsjedničkim dvorima u nazočnosti cjelokupnoga državnog vodstva Hrvatske.


  Medalje i spomen medalje

  Predsjednik Republike može, temeljem ustavnih i zakonskih ovlasti, posebnom odlukom ustanoviti medalje i spomen medalje koje se mogu dodijeliti pripadnicima Oružanih snaga te ustrojbenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga (Zakon predviđa kao oblike priznanja: vojne medalje, pohvale i nagrade).

  Odlukama o ustanovljenju medalja i spomen medalje odre­đu­je se način nošenja medalja, te redoslijed isticanja medalja i spomen medalje. Medalje i spomen medalja ističu se kronološkim re­dom donošenja odluka o njihovom ustanovljenju, iza oznaka odli­kovanja i priznanja.

  Do sad dodijeljene medalje i spomen medalja zakonski su određene kao odličja, a temeljem Zakona o oružanim snagama Republike Hrvatske iz 1995. koji više nije na snazi.

  Medalje se dodjeljuju pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske za sudjelovanje u određenim vojno-redarstvenim operacijama, te pojedincima za iznimne pothvate.

  Do sad su ustanovljene sljedeće medalje (na osnovi ranijeg Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske iz 1995.):

  Medalja Slikovni prikaz
  Medalja za sudjelovanje u operaciji "Bljesak" Medalja Bljesak.jpg za oslobađanje zapadne Slavonije (svibanj 1995.). Medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova
  Medalja za sudjelovanje u operaciji "Ljeto '95" Medalja Ljeto '95.jpg u prigodi zajedničke akcije HV, HVO i Armije BiH za oslobađanje područja Bosanskog Grahova, Glamoča, Drvara, Šipova i Jajca (srpanj-kolovoz 1995.). Medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova
  Medalja za sudjelovanje u operaciji "Oluja" Medalja Oluja.jpg za oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banovine (kolovoz 1995.). . Medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova
  Medalja za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života građana i imovine Medalja za iznimne pothvate.jpg medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog člana Vlade ili župana

  Spomen medalja "Vukovar" je komemorativna medalja ustanovljena posebnom odlukom u prigodi vraćanja pod državni suverenitet, odnosno u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske područja hrvatskog Podunavlja (Baranje, istočne Slavonije i zapadnoga Srijema), koje je bilo pod privremenom upravom UNTAES-a. Ovu spomen medalju dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske osobama za djelatno sudjelovanje u obrani Istočne Slavonije, Zapadnog Srijema i Baranje, te onima koji su djelatno i svrhovito doprinijeli mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske.

  Priznanja Hrvatskog sabora

  Poslovnikom Hrvatskog sabora predviđeno je da Sabor može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku. Tako je Sabor 26. lipnja 1992. dodijelio Zahvalnicu hrabrim hrvatskim braniteljima te Povelju zahvalnosti dr. Franji Tuđmanu, predsjedniku Republike Hrvatske, a 6. travnja 2005. godine Povelju zahvalnosti Svetom Ocu Ivanu Pavlu II..

  Priznanje Hrvatskoga sabora "Zlatni grb" stvoreno je 2003. godine. Priznanje je dodje­ljivao Hrvatski sabor za poseban doprinos razvoju parlamentarizma, demokracije, tolerancije, snoš­ljivosti i zaštite ­ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. "Zlatni grb" sastojao se od pove­lje, zlatnika i novčanog iznosa, a dodjeljeno je samo jedanput i to u povodu 30. svibnja 2003., Dana Hrvatskoga sabora. Priznanje je ukinuto već sljedeće godine.

  Spomen plaketu Vukovar 1991. Hrvatski je sabor ustanovio Odlukom od 13. srpnja 2006. kao znak posebnog priznanja i zahvalnosti Republike Hrvatske braniteljima Vukovara 1991. godine, a za iskazano domoljublje, iznimno junaštvo, stradanja i žrtvu. Spomen plaketu u ime Hrvatskoga sabora uručio je predsjednik Hrvatskoga sabora braniteljima te obiteljima poginulih, preminulih i nestalih branitelja, a u prigodi svečanog postrojavanja 204. brigade 2006. godine.

  Ostala priznanja

  Povelja i Plaketa Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnoga oslobođenja Hrvatske dodjeljuje se temeljem Zakona o povelji i plaketi Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnoga oslobođenja Hrvatske]] radi trajnog obilježavanja povijesnog značenja djela i odluka Zavnoha. Dodjeljuju se od 1981. godine, a zadnje dodijeljivanje dogodilo se 1990. godine.

  Ostale državne nagrade

  Poveznice

  Izvori

  Pravni izvori

  • Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 20/95. od 24. ožujka 1995., 57/06. i 141/06.).
  • Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92. od 12. lipnja 1992.).
  • Uredba o odličjima za ratne zasluge ("Narodne novine", br. 6/92. od 7. veljače 1992., 33/92.).
  • Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima ("Narodne novine", br. 108/00. od 3. studenoga 2000.).
  • Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima ("Narodne novine", br. 60/95. od 18. kolovoza 1995. i 14/96. od 21. veljače 1996.).
  • Odluka o ustanovljenju posebne spomen medalje u prigodi posvemašnjeg vraćanja pod državni suverenitet, odnosno u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske područja Hrvatskog Podunavlja koje je bilo pod privremenom upravom UNTAES-a (»Narodne novine« br. 5/98. od 16. siječnja 1998.).

  Slike odlikovanja