Egzekucje w fordońskiej „Dolinie Śmierci”

Polscy nauczyciele w drodze na egzekucję w "Dolinie Śmierci"

Egzekucje w fordońskiej "Dolinie Śmierci" – seria zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez okupantów niemieckich w dolinie położonej w pobliżu miasteczka Fordon (dziś dzielnica Bydgoszczy). W miejscu tym – nazwanym później "Doliną Śmierci" – bojówkarze paramilitarnego Selbstschutzu oraz funkcjonariusze Einsatzgruppen zamordowali jesienią 1939 od 1200 do 3000 mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Większość ofiar "Doliny Śmierci" stanowili przedstawiciele polskiej inteligencji i duchowieństwa katolickiego. Fordońska "Dolina Śmierci" jest największą zbiorową mogiłą na terenie Bydgoszczy, a zarazem stanowi najbardziej znany symbol martyrologii mieszkańców miasta w czasie II wojny światowej.

Intelligenzaktion w Bydgoszczy

Intelligenzaktion prusy zachodnie.png

W pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Pomorze było tym regionem Polski, w którym nazistowski terror przybrał najbardziej brutalną formę. Nawet jednak na tym tle niemieckie represje wobec ludności Bydgoszczy charakteryzowało wyjątkowe nasilenie, co uczyniło z miasta jeden z symboli niemieckich okrucieństw popełnianych w okupowanej Polsce[1]. Aresztowania i egzekucje, dokonywane w pierwszych dniach okupacji rękami żołnierzy Wehrmachtu i członków Einsatzgruppen, odbywały się początkowo w atmosferze chaosu i stanowiły zemstę za wydarzenia tzw. bydgoskiej "krwawej niedzieli" (niem. Bromberger Blutsonntag)[a] z 3–4 września 1939 oraz opór stawiany wkraczającym oddziałom niemieckim przez miejscową Straż Obywatelską. Owe represje przekształciły się później w zorganizowaną akcję eksterminacyjną, której celem była likwidacja polskiej inteligencji oraz tzw. warstwy przywódczej w Bydgoszczy. Był to zresztą jedynie element szeroko zakrojonych działań eksterminacyjnych, które okupanci niemieccy realizowali na całym Pomorzu w ramach tzw. akcji "Inteligencja"[2].

Od końca września 1939 w Bydgoszczy miała miejsce seria niemieckich "akcji oczyszczających" wymierzonych - podobnie jak to miało miejsce w innych regionach okupowanej Polski - w konkretne grupy zawodowe (np. nauczycieli, duchownych katolickich), środowiska społeczne oraz członków organizacji i stowarzyszeń krzewiących polskość (takich jak Polski Związek Zachodni, Liga Morska i Kolonialna czy Związek Powstańców i Wojaków)[3]. Ponadto na celowniku okupanta znaleźli się Żydzi. Między innymi: 14 października 1939 zorganizowano obławę na polskich nauczycieli, w trakcie której aresztowano 186 pedagogów. 19 października zorganizowano obławę na członków Polskiego Związku Zachodniego, aresztując 91 z nich (w tym 21 kobiet). 20 października zorganizowano wielką łapankę w okolicach ulicy Kujawskiej. Zatrzymano wówczas około 1200 ludzi, spośród których wyłowiono po przesłuchaniach 27 osób, których nazwiska figurowały na listach proskrypcyjnych, w kartotekach policyjnych lub zostały zgłoszone przez miejscowych volksdeutschów[4][5]. W listopadzie rozpoczęły się z kolei aresztowania księży katolickich[6]. Szeroko zakrojoną "akcję uspokajającą" (Befriedungsaktion) przeprowadzono 11 listopada, w dniu polskiego święta niepodległości. W operacji tej wzięło udział 115 grup składających się z funkcjonariuszy Gestapo, Kripo, Schutzpolizei i członków Selbstschutzu, a w jej wyniku zatrzymano 3800 osób[5].

Większość Polaków i Żydów zatrzymanych w trakcie owych obław trafiła do bydgoskiego obozu dla internowanych (Internierungslager), utworzonego w koszarach 15. pułku artylerii lekkiej przy ul. Gdańskiej 147. Tam o dalszym losie aresztowanych decydowała urzędująca w obozie specjalna komisja, złożona początkowo z SS-manów wchodzących w skład Einsatzgruppe IV (specjalnej grupy operacyjnej SD i policji bezpieczeństwa), a później z członków przybyłego z Gdańska Einsatzkommando 16 (EK 16)[7]. 20-osobową grupą gdańskich SS-manów dowodził radca kryminalny (Kriminalrat) Jakob Lölgen. Współpracowała z nim wchodząca również w skład EK 16 niewielka jednostka SD, kierowana przez SS-Sturmbannführera dr Rudolfa Oebsger-Rödera[8]. Komisja Lölgen decydowała, których więźniów należy zwolnić lub wysiedlić do Generalnego Gubernatorstwa, których skierować do obozów koncentracyjnych, a których zlikwidować na miejscu. Często również w obozie zjawiały się kobiety niemieckie, które wybierały osoby do rozstrzelania. "Procedura" ta polegała na wskazaniu więźnia i zakomunikowaniu, że brał on udział w "bydgoskiej krwawej niedzieli"[9].

Skazani na śmierć byli rozstrzeliwani bez sądu w odosobnionych miejscach w pobliżu Bydgoszczy. Początkowo egzekucje miały miejsce w Lesie Gdańskim, w lasach w pobliżu jeziora Borówno, w okolicach Otorowa, czy przede wszystkim – w rowach strzeleckich pod wsią Tryszczyn. O wyborze miejsc egzekucji decydował takie czynniki jak: łatwość dojazdu, niewielka odległość od miasta oraz ukształtowanie terenu[10]. Mordów dokonywali zazwyczaj członkowie Selbstschutzu - paramilitarnej formacji złożonej z przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej, zamieszkującej przedwojenne terytorium Rzeczpospolitej[6]. Zgodnie z powojennymi zeznaniami Josefa Meiera, dowódcy Selbstschutzu w powiecie bydgoskim, w skład plutonów egzekucyjnych wchodzili wyłącznie ochotnicy[11].

Osobny artykuł: Zbrodnia w Tryszczynie.

Zbrodnia w "Dolinie Śmierci"

Droga w "Dolinie Śmierci"
Grupa bydgoskich nauczycieli sfotografowana na chwilę przed egzekucją
Medard Męczykowski - nauczyciel
Marian Jurek - nauczyciel

Z powodu przepełnienia ciałami masowych grobów przygotowanych w Tryszczynie, Niemcy zaczęli się rozglądać za nowym miejscem na przeprowadzanie zbiorowych egzekucji[12]. Ich wybór padł na dolinę znajdującą się w odległości około 12 kilometrów na północny wschód od Bydgoszczy, położoną w pobliżu Fordonu – obecnie dzielnicy Bydgoszczy, stanowiącej podówczas samodzielne miasto. Miejsce to wybrano przede wszystkim ze względu na jego oddalenie od siedzib ludzkich oraz ukształtowanie terenu, które zagłuszało odgłosy strzałów i utrudniało obserwowanie egzekucji[13]. Owa wąska i kręta dolina, leżąca pomiędzy drugim a trzecim wzniesieniem Wzgórz Miedzyńskich[b] zyskała sobie odtąd miano "Doliny Śmierci". Na początku października 1939, jeszcze przed przybyciem pierwszych transportów skazańców, na terenie doliny pojawił się oddział niemieckiego Arbeitsdienstu, który wykopał tam kilka długich rowów o szerokości 3 metrów i głębokości 2,5 metra. Roboty trwały kilka dni[14].

Tymczasem Fordon już wcześniej doświadczył nazistowskiego terroru, realizowanego w głównej mierze rękami członków miejscowej placówki Selbstschutzu, kierowanej przez Fryderyka Walthera Gassmanna. 2 października 1939 zamordowany został burmistrz Wacław Wawrzyniak, którego wraz z siedmioma innymi mieszkańcami miasta rozstrzelano w publicznej egzekucji pod murem kościoła[15]. Następnie wymordowano Żydów fordońskich, których Selbstschutzmani rozstrzelali w dwóch egzekucjach, przeprowadzonych w "Dolinie Śmierci" w dniach: 12 października i 19 października. Przypuszczalnie zginęło wówczas łącznie 26 osób. Po tych wydarzeniach na murze fordońskiej synagogi pojawił się napis Diese Stadt ist Judenfrei (niem. "To miasto jest wolne od Żydów"). Razem z Żydami stracona została pielęgniarka Stanisława Stawska oraz jej 10-letni syn. Kolejną ofiarą zbrodni fordońskich Niemców była czteroosobowa rodzina miejscowych kupców Kulpińskich, których rozstrzelano 15 października. Zaraz po egzekucji mieszkanie Kuplińskich zostało zajęte przez Gassmanna[15].

Pierwszą egzekucję mieszkańców Bydgoszczy przeprowadzono w "Dolinie Śmierci" w dniu 10 października 1939, a kolejne odbywały się aż do 11 listopada[16] - a według niektórych źródeł nawet do 26 listopada 1939[17].

Ofiary przywożono na miejsce straceń samochodami ciężarowymi – najczęściej z miejsc internowania, takich jak bydgoski Internierungslager. Po opuszczeniu samochodu więźniowie musieli przejść z rękami założonymi na karku przez szpaler obstawy i plutonu egzekucyjnego[18]. Skazańców pozbawiano wierzchniej odzieży, kosztowności i innych przedmiotów osobistych[19]. Prowadzono ich następnie nad wykopane uprzednio groby i tam mordowano strzałami w tył głowy - z broni krótkiej lub karabinów. Stosunkowo rzadko dochodziło do egzekucji z użyciem broni maszynowej. Rannych dobijano strzałami z pistoletów, kolbami karabinów, a czasem po prostu zasypywano żywcem[18]. Po zakończeniu egzekucji kaci często udawali się na libację do pobliskiego Fordonu[14]. Z zeznań Mieczysława Górskiego wynikało, że egzekucje odbywały się niekiedy dwa razy dziennie, a czasami również w nocy[19].

"Widziałem, jak dwa samochody zajechały niedaleko gospodarstwa Niemca Lawrenza, gdzie wyładowano około stu Polaków, mężczyzn i kobiet i przepędzono ich w góry majątku Miedzyń. Za chwilę usłyszałem salwy karabinów maszynowych i ręcznych. Egzekucje odbywały się częstokroć nawet w nocy. Po salwie karabinów słychać było jęki rannych i umierających" – zeznanie Adama Gorzkiewicza[20].

W skład plutonów egzekucyjnych wchodzili przede wszystkim członkowie Selbstschutzu z Bydgoszczy (kierowani przez SS-Sturmbannführerów: Spaarmanna i Meiera) i Fordonu (tymi ostatnimi dowodził Fryderyk Walther Gassmann) oraz SS-mani z bydgoskiej ekspozytury Einsatzkommando 16. Ogólny nadzór nad przebiegiem akcji eksterminacyjnej sprawował rezydujący w Bydgoszczy dowódca pomorskiego Selbstschutzu, Ludolf von Alvensleben[21].

Historycy nie są w stanie ustalić ilu Polaków i Żydów zostało zamordowanych w "Dolinie Śmierci", co wynika w dużej mierze z faktu, iż nie odnaleziono żadnych udokumentowanych źródeł zbrodni fordońskiej[c]. Podczas ekshumacji przeprowadzonej 1947 wydobyto szczątki 306 ciał. Ocenia się jednak, że w "Dolinie Śmierci" wciąż spoczywa w nie odkrytych miejscach od 900[22] do 1600[23] zwłok. Stanisław Bator i Rajmund Kuczma oceniali liczbę zamordowanych na 2000 osób[24]. Zdaniem Marii Wardzyńskiej, pracownicy IPN, w bydgoskiej "Dolinie Śmierci" mogło zginąć z rąk Niemców nawet 3000 osób[25].

W wyniku egzekucji przeprowadzanych w "Dolinie Śmierci" zginęło 48% nauczycieli bydgoskich szkół średnich, około 33% duchownych, 15% nauczycieli szkół powszechnych i prawie 14% lekarzy oraz prawników[26]. 11 listopada 1939 zginął tam również przedwojenny prezydent Bydgoszczy, Leon Barciszewski[d]. Fordońska "Dolina Śmierci" jest największą zbiorową mogiłą na terenie Bydgoszczy, a zarazem stanowi symbol martyrologii mieszkańców miasta[17].

Po wojnie

Ekshumacja pomordowanych. Rok 1947
Identyfikacja ciał ekshumowanych w "Dolinie Śmierci"
Osobny artykuł: Dolina Śmierci (Bydgoszcz).

Po zakończeniu akcji eksterminacyjnej Niemcy starali się zamaskować ślady zbrodni, między innymi poprzez sadzenie drzew i krzewów na miejscu masowych grobów. Sprawowali też stały nadzór nad "Doliną Śmierci". Upamiętnienie ofiar mordu było więc możliwe dopiero po zakończeniu działań wojennych. Mimo, iż miejsce egzekucji było przeszukiwane już w 1945 masowe groby udało się odnaleźć dopiero w 1947[27].

Ekshumację na miejscu straceń w "Dolinie Śmierci" przeprowadzono w dniach 28 kwietnia – 2 maja 1947, przy udziale 12 komisji z 8 sędziami i 12 lekarzami w składzie[17], jak również w obecności krewnych i innych osób będących w stanie zidentyfikować ofiary. W jej trakcie wydobyto szczątki 306 zwłok, spośród których rozpoznano tylko 39 ciał (trudność identyfikacji polegała na tym, że osoby przed egzekucją zostały pozbawione wszystkich osobistych przedmiotów). Prace ekshumacyjne w "Dolinie Śmierci" prowadzone były pospiesznie i niespodziewanie przerwane zostały przez Urząd Bezpieczeństwa. Nigdy ich nie wznowiono[23]. Być może miało to związek z faktem, iż po wojnie UB również dokonywało w tym miejscu egzekucji (na niemieckich jeńcach)[26].

Po zakończeniu II wojny światowej zainteresowanie miejscem straceń "Dolinie Śmierci" było bardzo duże. Proboszcz parafii św. Mikołaja ksiądz A. Sylka (w czasie wojny związany z AK) ustawił tam kamienny obelisk, upamiętniający dokonane w tym miejscu ludobójstwo[23]. Z kolei 31 sierpnia 1975 na wzgórzu nad "Doliną Śmierci" odsłonięto pomnik poświęcony zamordowanym w tym miejscu mieszkańcom Bydgoszczy. Pomnik jest otoczony licznymi tablicami z nazwiskami osób, które straciły tam życie.

Po wizycie papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy (1999) i jego apelu o "upamiętnienie męczenników naszych czasów", powstał pomysł budowy w "Dolinie Śmierci" stacji Drogi Krzyżowej – Golgoty XX wieku. Pierwszą stację poświęcono w 2004, ostatnia została ukończona w 2009. Uwieńczeniem starań o wyeksponowanie tego miejsca, było podniesienie 7 października 2008 przez ordynariusza diecezji bydgoskiej biskupa Jana Tyrawę pobliskiego kościoła wraz z drogą krzyżową do godności Sanktuarium Królowej Męczenników, Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku.

Odpowiedzialność sprawców

Pomnik w "Dolinie Śmierci" zbudowany w 1975

Większość sprawców zbrodni w "Dolinie Śmierci" uniknęła po wojnie odpowiedzialności karnej. Przed polskimi sądami stanęło jedynie kilku zbrodniarzy. Richard Hildebrandt, wyższy dowódca SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, został przez sąd polski w Bydgoszczy skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 10 marca 1951. W tym samym procesie, na karę śmierci skazany został SS-Brigadeführer Max Henze, który od 12 października 1939 pełnił funkcję prezydenta policji w Bydgoszczy. Powieszono go w tym samym dniu co Hildebrandta. Przed polskim wymiarem sprawiedliwości stanął również Eryk Pollatz, aktywny członek Selbstschutzu, odpowiedzialny m.in. za wymordowanie fordońskich Żydów. Orzeczeniem Specjalnego Sądu Karnego z dnia 4 lipca 1947 Pollatz skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano[17].

Przywódca pomorskiego Selbstschutzu, Ludolf von Alvensleben, po zakończeniu wojny zbiegł do Argentyny. Ponadto jak twierdzi Dieter Schenk, zachodnioniemiecki wymiar sprawiedliwości świadomie i z własnej woli przyzwolił na uniknięcie kary przez wielu zbrodniarzy[28]. Postępowanie przeciwko dowódcom bydgoskiego Selbstschutzu: Erichowi Spaarmannowi (szefowi inspektoratu) i Josefowi Meierowi (dowódcy struktur powiatowych zwanemu "krwawym Meierem") umorzono w maju 1963[29]. W 1965 prokuratura w Monachium wnioskowała o zaprzestanie ścigania byłego kierownika powiatowej organizacji NSDAP i nadburmistrza Bydgoszczy, Wernera Kampego, dzięki czemu mógł on nadal prowadzić działalność gospodarczą jako przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego[28]. Dr Rudolf Oebsger-Röder z bydgoskiego SD pełnił po wojnie funkcję szefa rezydentury zachodnioniemieckiego wywiadu w Dżakarcie oraz pracował jako rzecznik domu i dworu indonezyjskiego dyktatora Suharto[30].

W 1966 przed sądem w RFN stanęli Jakob Lölgen i jego zastępca, Horst Eichler. Akt oskarżenia zarzucał im spowodowanie w akcjach eksterminacyjnych w Bydgoszczy śmierci w sposób podstępny i z niskich pobudek 349 osób, w tym 74 nauczycieli, 3 lekarzy i prezydenta miasta Leona Barciszewskiego. Obaj oskarżeni zostali uniewinnieni przez sąd przysięgłych, który stwierdził, że działali pod przymusem przełożonych[30].

Zobacz też


 1. Tak goebbelsowska propaganda określała wypadki, do których doszło w Bydgoszczy w dniach 3-4 września 1939. W polskiej historiografii są one opisywane jako krwawe stłumienie przez wojsko polskie niemieckiej akcji dywersyjnej w mieście, a w niemieckiej – jako pogrom tamtejszych volksdeutschów. Goebbelsowska propaganda dołożyła wielu starań, aby wydarzenia w Bydgoszczy zostały przedstawione w sposób poruszający i stanowiły propagandowe uzasadnienie dla nazistowskiej polityki eksterminacyjnej prowadzonej na ziemiach polskich (zwłaszcza na Pomorzu).
 2. Wzgórza Miedzyńskie stanowią północną krawędź pradoliny Wisły.
 3. Dość bogatą dokumentację fotograficzną zbrodni uzyskano z albumu Ludolfa von Alvenslebena. Zdjęcia robione "na gorąco" przez katów dowodzą o pełnym godności zachowaniu skazanych w obliczu śmierci.
 4. W raporcie sytuacyjnym z 17 listopada 1939, radca kryminalny Lölgen meldował, że "w porozumieniu z kreisleiterem Kampe tego dnia rozstrzelano z wyroku sądu doraźnego byłego polskiego burmistrza Bydgoszczy, Leona Barciszewskiego, ponieważ z wywiadu wynikało, że wymienionego należy uważać za najbardziej zagorzałego wroga Niemców i że swojego stanowiska i pozycji nie wykorzystał dla zapobieżenia tutejszym zamieszkom 3 i 4.9.1939 r." Patrz: Einsatzgruppen w Polsce..., op.cit., str. 205.
 1. Bogdan Chrzanowski: Eksterminacja ludności polskiej w pierwszych miesiącach okupacji (wrzesień-grudzień 1939) w: Stutthof: hitlerowski obóz koncentracyjny. Warszawa: Interpress, 1988, s. 16.
 2. Maria Wardzyńska: Obozy niemieckie na okupowanych terenach polskich. Biuletyn IPN nr 4/(99), kwiecień 2009, s. 25.
 3. Maria Wardzyńska: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009, s. 67-69. ISBN 978-83-7629-063-8.
 4. Marian Biskup (red.): Historia Bydgoszczy. Tom II cz. 2. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2004, s. 87. ISBN 83-921454-0-2.
 5. a b Maria Wardzyńska: Był rok 1939... op.cit., s. 157-158.
 6. a b Eksterminacja ludności polskiej w Bydgoszczy w początkowym okresie okupacji. Szlaki Pamięci. [dostęp 19 stycznia 2009].
 7. Konrad Ciechanowski: Obóz dla Internowanych (Internierungslager) w Bydgoszczy w: Stutthof: hitlerowski obóz koncentracyjny. Warszawa: Interpress, 1988, s. 32-33.
 8. Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen w Polsce. Warszawa: Bellona, 2009, s. 44-45. ISBN 978-83-11-11588-0.
 9. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". Bydgoszcz: Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 1969, s. 33.
 10. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 26.
 11. Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen w Polsce. op.cit., s. 172.
 12. Pomnik na miejscu straceń w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy. [dostęp 19 stycznia 2010].
 13. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 29.
 14. a b Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 30.
 15. a b Włodzimierz Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945. Warszawa: Interpress, 1974, s. 88-91.
 16. Janusz Gumkowski, Rajmund Kuczma: Zbrodnie hitlerowskie – Bydgoszcz 1939. Warszawa: Wydawnictwo "Polonia", 1967, s. 26.
 17. a b c d Anna Perlińska: Fordon w latach 1939-1945. Historia Fordonu w: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy. [dostęp 19 stycznia 2010].
 18. a b Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 41.
 19. a b Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 74.
 20. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 72.
 21. Marian Biskup (red.): Historia Bydgoszczy... op.cit., s. 87.
 22. Dolina Śmierci. NaszeMiasto.pl. [dostęp 19 stycznia 2010].
 23. a b c Henryk Wilk: Dolina Śmierci. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy. [dostęp 19 stycznia 2010].
 24. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 44.
 25. Maria Wardzyńska: Był rok 1939…. op.cit., s. 158.
 26. a b Aleksander Grzybek: Kalwaria bydgoska – Golgota XX wieku. Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku. [dostęp 19 stycznia 2010].
 27. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". op.cit., s. 47.
 28. a b Dieter Schenk: Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 2002, s. 250-251. ISBN 83-86181-83-4.
 29. Dieter Schenk: Albert Forster.... s. 230.
 30. a b Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen w Polsce. op.cit., s. 113-114.

Bibliografia

Szablon:Bibliografia start

 1. Stanisław Bator, Rajmund Kuczma: Fordon "Dolina Śmierci". Bydgoszcz: Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 1969.
 2. Marian Biskup (red.): Historia Bydgoszczy. Tom II cz. 2. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2004. ISBN 83-921454-0-2.
 3. Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen w Polsce. Warszawa: Bellona, 2009. ISBN 978-83-11-11588-0.
 4. Konrad Ciechanowski [et al.]: Stutthof: hitlerowski obóz koncentracyjny. Warszawa: Interpress, 1988. ISBN 83-223-2369-7.
 5. Aleksander Grzybek: Kalwaria bydgoska – Golgota XX wieku. Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku. [dostęp 19 stycznia 2010].
 6. Włodzimierz Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945. Warszawa: Interpress, 1974.
 7. Janusz Gumkowski, Rajmund Kuczma: Zbrodnie hitlerowskie – Bydgoszcz 1939. Warszawa: Wydawnictwo "Polonia", 1967.
 8. Anna Perlińska: Fordon w latach 1939-1945. Historia Fordonu w: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy. [dostęp 19 stycznia 2010].
 9. Dieter Schenk: Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 2002. ISBN 83-86181-83-4.
 10. Maria Wardzyńska: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. ISBN 978-83-7629-063-8.
 11. Maria Wardzyńska: Obozy niemieckie na okupowanych terenach polskich. Biuletyn IPN nr 4/(99), kwiecień 2009.
 12. Henryk Wilk: Dolina Śmierci. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy. [dostęp 19 stycznia 2010].
 13. Dolina Śmierci. NaszeMiasto.pl. [dostęp 19 stycznia 2010].
 14. Eksterminacja ludności polskiej w Bydgoszczy w początkowym okresie okupacji. Szlaki Pamięci. [dostęp 19 stycznia 2009].
 15. Pomnik na miejscu straceń w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy. [dostęp 19 stycznia 2010].

Szablon:Bibliografia stop