Gliste

Gliste
Fosilni razpon: zgodnji kambrij – recentno[1]
Caenorhabditis elegans
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Nematoda
Diesing, 1861
Razredi

Chromadorea (ni splošno sprejet)
Enoplea (ni splošno sprejet)
Secernentea

Sinonimi

Adenophorea
Aphasmidia
Nematoidea Rudolphi, 1808
Nematodes Burmeister, 1837
Nemates Cobb, 1919
Nemata Cobb, 1919

Gliste (znanstveno ime Nematoda) so deblo živali, v katerega uvrščamo preko 28.000 do danes opisanih vrst, znanih predvsem po podolgovatem, valjastem telesu (»črvaste« oblike) in dejstvu, da so ena najpomembnejših skupin zajedavcev. Več kot polovica znanih vrst namreč zajeda na predstavnikih množice drugih skupin organizmov, od rastlin do vretenčarjev vključno s človekom, zaradi česar so pomembne tudi z medicinskega vidika.[2] Mnogo manj znane, a prav tako pomembne so prostoživeče gliste, ki so izjemno številčne v vseh mogočih habitatih na Zemlji, s tem pa ključen del ekosistemov.[3]

Z glistami se znanstveno ukvarja veja zoologije, imenovana nematologija. Predpono nemato- uporabljamo tudi za druge pojme, povezane z glistami.

Telesna zgradba

Vse gliste so valjaste oblike, dvobočno somerno telo se proti vsakem koncu zlagoma oža. Večina je milimetrskih velikosti, največje morske gliste pa dosežejo tudi 5 cm v dolžino. Samice so običajno nekoliko večje od samcev. Telo pokriva ga kutikula, ki je lahko gladka ali ornamentirana in se nadaljuje tudi v ustno votlino ter rektum. Na sprednjem, nekoliko bolj zaokroženem koncu so usta z omišičenimi ustnicami, čutili in drugimi strukturami, zadnjik pa se odpira malo pred konico repa. Ta se pri mnogih prostoživečih vrstah zaključuje s t.i. kavdalno žlezo, ki izloča svili podobno snov za pritrjevanje.[3]

Prebavila

Usta se odpirajo v ustno votlino, pokrito s kutikulo, ki je na različne načine strukturirana, odvisno od prehranjevalnih navad določene vrste. Plenilske imajo pogosto zobce, druge plenilske in rastlinojede vrste pa polno ali votlo bodalce, s katerim prebodejo steno rastlinskih celic. Gliste z bodalci izločajo faringealne encime, ki pričnejo s prebavo. Ustna votlina se nadaljuje v omišičeno žrelo, ki je v prečnem prerezu trikrako in opremljeno z žleznimi celicami ter pogosto tudi zaklopkami.[3]

Prebavna cev je nerazvejana in poteka vzdolž celotnega telesa. Pokriva jo epitel, ki je pri primitivnih predstavnikih omigetalčen, ostali pa imajo apikalno stran pokrito z mikrovili. Poleg prebavne vloge imajo celice epitela vlogo skladiščenja hranilnih snovi, torej delujejo tudi kot vretenčarska jetra. Na vsaki strani srednjega črevesa je mišičasta zaklopka, ki preprečuje, da bi pritisk iztisnil vsebino. Prebavilo se zaključuje s kratkim rektumom. Pri nekaterih zajedavskih glistah srednje črevo nima lumna in ne sodeluje pri prebavi, saj te živali absorbirajo hranilne snovi kar preko telesne stene. Celice prebavil imajo pri njih le vlogo skladiščenja.[3]

Izločala

Gliste izločajo odvečen dušik v obliki amonijevih ionov kar skozi povrhnjico. Za ostale izločalne funkcije ima večina vrst po eno ali dve dodatni strukturi, ki jih nima nobena druga skupina živali. Prva taka struktura je votel sistem izločalnih kanalov, ki ga imajo vsi predstavniki razreda Secernentea in ima obliko črke H. Sestavlja ga ena sama kompleksno oblikovana celica, ki je običajno največja celica v glistinem telesu. Kanalček vodi od prečnega kanala navzdol in naprej in se odpira navzven s poro na sprednjem trebušnem delu telesa. Njegovo delovanje še ni popolnoma pojasnjeno, ima pa vlogo pri osmoregulaciji, saj se skozenj izloča voda. Predstavniki skupine Adenophorea in nekateri predstavniki razreda Secernentea imajo veliko izločalno žlezno celico na hrbtni strani, ki prav tako tvori kanalček, ki se odpira skozi poro na trebušni strani telesa (pri vrstah, ki imajo obe strukturi, je pora skupna), vendar je o njeni morebitni izločalni vlogi še manj znanega. Namesto tega naj bi izločala želatinast ovoj za jajčeca ali prebavne encime.[3]

Živčevje

Osrednje živčevje glist predstavlja obžrelni živčni obroč, iz katerega izraščajo posamični živci, ki potekajo vzdolž telesa dorzalno (hrbtno), ventralno (trebušno) in lateralno (ob strani). Dorzalni in ventralni živec oživčujeta mišice, lateralna pa se povezujeta z izločalnimi kanali, kadar so prisotni.[3]

Opisanih je več tipov čutnic, ki delujejo kot mehano- ali kemoreceptorji. Vse tipe sestavljajo omigetalčeni senzorični dendriti. Nekatere morske in sladkovodne gliste imajo poleg njih še par enostavnih očesc, a zanje zaenkrat še ni znano, ali služijo zaznavanju svetlobe.[3]

Razmnoževanje in razvoj

Gliste imajo parne spolne žleze, največkrat kar dve, ki sta orientirani v ravnini telesa (ena spredaj in ena zadaj). Pri samicah se odpirata z vulvo na spodnji strani približno na sredini telesa, pri samcih pa s kloako, ki je namenjena tudi iztrebljanju. Spolno zrele samice izločajo feromon, ki privablja samce; parjenje poteka tako, da se samec z repnim delom telesa ovije okrog samičinega in pristavi svojo kloako njeni vulvi, pri čemer sodelujejo pomožne strukture (bodičaste spikule). Posebnost glist je, da semenčice nimajo bička, temveč se z ameboidnim gibanjem premaknejo v samičina spolovila, kjer poteče oploditev.[3]

Za skupino glist kot celoto je znan širok nabor načinov razmnoževanja.[4] Večinoma je razmnoževanje spolno, predstavniki nekaterih vrst, kot je Caenorhabditis elegans, pa so pretežno hermafroditi in se samooplodijo. Posebej pri kopenskih vrstah je znana tudi partenogeneza in pri nekaterih samci sploh še niso bili odkriti.[3] Med glistami so tako jajcerodne kot živorodne vrste, pri slednjih se lahko zgodi, da izleganje ličink povzroči smrt matere. V tem primeru gre verjetno za prilagoditev na pomanjkanje hranilnih snovi v okolju, saj ličinke požrejo ostanke matere okrog sebe.[5] Odlaganje jajčec pri jajcerodnih vrstah je zaenkrat še slabo poznano; morske gliste izležejo največ po 50 jajčec v skupku, kopenske pa lahko producirajo tudi po več sto jajčec, ki jih odlagajo v prst.[3]

Pravkar izlegle ličinke so skoraj enake kot odrasle gliste, nerazvitih imajo le nekaj delov razmnoževalnega sistema. Značilnost glist je, da je ontogenetski razvoj praktično fiksen - ličinke imajo že skoraj vse celice, ki jih bodo imele tudi kot odrasle živali; vloga vsake celice je točno določena in enaka pri vseh predstavnikih vrste.[3] Pri glisti C. elegans, ki je v tem pogledu eden najbolje preučenih organizmov na svetu, so tako poznane razvojne linije vseh 959 somatskih celic pri odraslih hermafroditih in 1031 pri odraslih samcih.[6] Povečevanje velikosti s staranjem gre predvsem na račun povečevanja velikosti posameznih celic in le v manjši meri na račun delitve. Ličinke do preobrazbe v odraslo žival štirikrat levijo kutikulo, kot odrasle pa se ne levijo več, le pri nekaterih vrstah še nekoliko zrastejo.[3]

Ekologija

Gliste so z več vidikov izjemno pomemben takson. Zajedavske gliste napadajo praktično vse druge skupine višjih organizmov, prostoživeče pa poseljujejo praktično vse možne habitate na Zemlji, od visokogorja do oceanskih jarkov.[3] Ameriški nematolog Nathan Cobb je njihovo vseprisotnost že v začetku 20. stoletja parafraziral tako:

»Na kratko, če bi bila odstranjena vsa materija v Vesolju razen glist, bi bil naš planet še vedno bežno prepoznaven in če bi ga lahko preučili kot breztelesni duhovi, bi opazili, da gore, hribe, doline, reke, jezera in oceane predstavlja tanka plast glist. Lokacije mest bi bile razločljive, saj bi vsaki množični naselbini ljudi odgovarjala množica določenih glist na ustreznem mestu. Drevesa bi še vedno stala v vrstah kot prikazni in bi predstavljala naše ulice ter avtoceste. Lokacije različnih živali in rastlin bi bile še vedno razločljive in bi bilo z dovoljšnjim znanjem mogoče dostikrat določiti celo njihovo vrsto, če bi preučili gliste, ki so jih zajedale.«[7]

V grobem delimo gliste na dve glavni skupini, prostoživeče in zajedavske, vendar nekateri taksoni združujejo oba tipa, zato domnevajo, da se je zajedavstvo razvilo večkrat neodvisno znotraj debla glist.[3] V slovenskem jeziku so uveljavljena različna poimenovanja za gliste po načinu življenja: beseda gliste se največkrat nanaša na zajedavce v človeku in živalih, rastlinskim zajedavcem pravijo pridelovalci in agronomi ogorčice, prostoživeče gliste pa včasih imenujemo kar nematodi.[8]

Prostoživeče gliste

Prostoživeče gliste najdemo v izjemno raznolikih habitatih, od morskih in sladkovodnih, do tal v puščavah ter visokogorju in z vodo napolnjenih špranjah globoko pod zemljo ter vročih vrelcih.[3]

So dominantni predstavniki favne večceličnih živali na dnu globokih morij in njihova številčna prevlada v bentoški skupnosti se običajno povečuje z globino,[9] a tudi v dnu plitvejših morij lahko gostota osebkov doseže več milijonov na kvadratni meter.[10] Kopenske gliste pravzaprav živijo v tanki plasti vode med delci tal, torej so v resnici vodni organizmi in nekatere vrste najdemo tako na kopnem kot v sladkovodnih habitatih. Tudi te so izjemno številčne - po eni od ocen naj bi aker kmetijske zemlje vseboval več milijard glist. Največjo gostoto dosegajo v okolici rastlinskih korenin in pri površini zemlje, z globino pa gostota hitro upada.[3] Med bolj »eksotične« habitate glist sodijo vroči vrelci s temperaturo nad 50 ºC[3] in vodni žepi v skalnih razpokah globoko pod zemljo; leta 2011 opisano glisto vrste Halicephalobus mephisto so našli v vzorcih iz rudnikov 3,6 km pod površjem, kar je daleč največja globina med večceličnimi organizmi.[11]

Prehranjujejo se večinoma z odmrlim organskim materialom (detritom), bakterijami, glivami in drugimi mikroorganizmi, mnogo pa je tudi rastlinojedih ali plenilskih vrst. Slednje lovijo druge organizme podobne velikosti, lahko tudi druge gliste. Gliste, ki se prehranjujejo z razkrojevalskimi glivami in bakterijami, predstavljajo zaradi svoje številčnosti pomemben člen v prehranjevalni verigi.[3] Po drugi strani so nekatere glive specializirane za lov na gliste, saj imajo posebej oblikovane hife, ki jih zadrgnejo okrog telesa gliste ko ta pokuka skoznje in jo prebavijo.[12]

Gliste iz vročih vrelcev in skalnih razpok so ekstremofili, sposobne preživeti v okolju z visoko temperaturo in pritiskom ter nizko koncentracijo kisika.[11] Drug ekstrem predstavljajo vrste, ki živijo v prsti ali v plasti vode v blazinicah mahov in lišajev. Te prenesejo občasna obdobja popolne izsušitve v stanju kriptobioze.[3]

Zajedavske gliste

Znotraj skupine glist so se razvili vsi tipi zajedavstva. Večina rastlinskih zajedavcev pripada redovoma Tylenchida in Aphelenchida, lahko so zunanji (te lahko označimo tudi za rastlinojede) ali notranji. Slednji se prerijejo v rastlinsko tkivo kot ličinke in tvorijo šiškam podobne strukture ali pa razgrajujejo tkiva okrog sebe in se prehranjujejo z ostanki. Zooparaziti lahko (odvisno od vrste) zajedajo le kot ličinke in so odrasle živali prostoživeče, lahko so zajedavske le odrasle samice, ki v gostitelju razvijejo jajčeca, imajo ličinke vmesnega gostitelja in ponovno okužijo primarnega ko odrastejo, ali pa so vsi odrasli osebki zajedavski. Med slednje sodi večina medicinsko pomembnih glist, npr. navadna človeška glista (Ascaris lumbricoides). Med gostitelji se prenašajo z jajčeci ali pravkar izleglimi ličinkami, ki so lahko del svojega življenja prostoživeče. Gostitelja ličinke in odrasle gliste sta lahko povsem različna; ličinke nekaterih vrst zajedajo v rastlinah in končajo razvoj v žuželkah, ki živijo na teh rastlinah, ali pa obratno - razvoj se začne v telesu nevretenčarja, odrasla žival pa se prehranjuje z rastlinskim tkivom in se razmnoži na gostiteljski rastlini. Saprofagni zajedavci vstopijo v gostitelja tik preden odrastejo in se prehranjujejo z njegovimi ostanki, ko pogine.[3]

Pomen za človeka

Neposreden vpliv na človeka imajo predvsem zajedavske gliste, ki napadajo kulturne rastline, domače živali ali človeka samega. Težavo za človeka in živali povzročajo predvsem v okoljih, kjer so nizki standardi higiene in je dostop do zdravstvenih storitev omejen. Limfatična filariaza, okužba limfnega sistema z glistami, ki jih prenašajo komarji in med drugim povzroča elefantiazo, je v svetovnem merilu drugi najpogostejši vzrok trajne invalidnosti. Zanjo trpi 120 milijonov ljudi v 80 državah.[13] Ogorčice, ki napadajo rastline, so škodljivci v kmetijskih območjih po vsem svetu. Po oceni s konca 1980. let naj bi svetovnemu kmetijstvu skupno povzročile 77 milijard USD škode.[14] Po drugi strani predstavljajo t.i. entomopatogene ogorčice, gliste, ki napadajo žuželčje škodljivce, sredstvo za biološki nadzor škodljivcev.[15]

Sklici in opombe

 1. "Nematode Fossils". The Virtual Fossil Museum. Pridobljeno dne 3.7.2013. 
 2. Hugot, J.-P.; Baujard, P.; Morand, S. (2001). "Biodiversity in helminths and nematodes as a field of study: an overview". Nematology 3 (3): 199–208. doi:10.1163/156854101750413270. 
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 Ruppert, E.E. in Barnes, R.D. (1994). Invertebrate Zoology (6. izd.). Saunders College Publishing. str. 287–303. COBISS 35352833. ISBN 0030266688. 
 4. Bell G. (1982). The masterpiece of nature: the evolution and genetics of sexuality. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-04583-1. 
 5. Johnigk S.-A., Ehlers R.-U. (1999). "Endotokia matricida in hermaphrodites of Heterorhabditis spp. and the effect of the food supply". Nematology 1 (7–8): 717–726. doi:10.1163/156854199508748. 
 6. Sulston John E. & Horvitz H. Robert (1977). "Post-embryonic cell lineages of the nematode, Caenorhabditis elegans". Dev. Biol. 56 (1): 110–56. PMID 838129. doi:10.1016/0012-1606(77)90158-0.  Neznan parameter |month= ni upoštevan (pomoč)
 7. Cobb, Nathan (1914). "Nematodes and their relationships". Yearbook. United States Department of Agriculture. str. 472. 
 8. Urek, Gregor (2003). "Nematodi, gliste, ogorčice". V Sket, Boris s sod. Živalstvo Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. str. 98–104. COBISS 123099392. ISBN 86-365-0410-4. 
 9. Thiel, H. (1975). "The size structure of the deep-sea benthos". Int. Rev. ges. Hydrobiol. 60: 575–606. 
 10. Jensen, P. (1987). "Differences in Microhabitat, Abundance, Biomass and Body Size between Oxybiotic and Thiobiotic Free-Living Marine Nematodes". Oecologia 71 (4): 564–567. 
 11. 11,0 11,1 Borgonie, G.; García-Moyano, A.; Litthauer, D.; Bert, W.; Bester, A.; van Heerden, E.; Möller, C.; Erasmus, M.; Onstott, T. C. (2011). "Nematoda from the terrestrial deep subsurface of South Africa". Nature 474 (7349): 79–82. doi:10.1038/nature09974.  Navedi uporablja nezaželen parameter |coauthors= (pomoč)
 12. Nordbring-Hertz, Birgit; Jansson, Hans-Börje; Tunlid, Anders (2011). "Nematophagous fungi". eLS (Wiley). doi:10.1038/npg.els.0004293 . http://www.researchgate.net/publication/228034002_Nematophagous_Fungi/file/9fcfd50cb087f99b5e.pdf. 
 13. "Lymphatic Filariasis". Centers for Disease Control and Prevention. Pridobljeno dne 12.7.2013. 
 14. "Introduction to Plant-Parasitic Nematodes". The Plant Health Instructor. The American Phytopathological Society. 2002. doi:10.1094/PHI-I-2002-1218-01.  Besedilo " Lambert, Kris & Bekal, Sadia " ni upoštevano (pomoč);
 15. Shapiro-Ilan, David I. & Gaugler, Randy. "Nematodes". Biological control. Fakulteta za kmetijstvo in vede o življenju, Univerza Cornell. Pridobljeno dne 12.7.2013. 

Zunanje povezave