Hakarps kyrka

Hakarps kyrka
Kyrka
Hakarps kyrka
Hakarps kyrka
Land Sverige Sverige
Län Jönköping
Ort Hakarp
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Växjö stift
Församling Hakarps församling
Koordinater 57°47′46″N 14°18′37″Ö / 57.79611°N 14.31028°Ö / 57.79611; 14.31028
Invigd 1694
Webbplats: Svenska kyrkan i Hakarp

Hakarps kyrka är en kyrkobyggnad i Hakarp i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Hakarps församling i Huskvarna pastorat, Vista kontrakt. Kyrkan ligger i Hakarp och är en rosa korskyrka och sevärdhetskyrka[1] som byggdes 1694. Innan dess fanns en träkyrka, som tros härstamma från 1100- eller 1200-talet. Träkyrkan revs på 1690-talet, samtidigt som den nya byggdes. I den nya kyrkan finns bland annat ett krucifix som tros ha tillhört kyrkan sedan den första byggdes.[2]

När den nya kyrkan skulle byggas 1694 hade en kollekt beviljats att gå till församlingen, och kollekten togs upp under påsken. Dock räckte inte pengarna från kollekten till nybyggnationen, och generaltullinspektör Nils Arvidsson Hägerflycht bekostade då den nya kyrkan. Hägerflycht anställde Johan Olsson Ståhle som arbetsledare och en möjlig arkitekt var Erik Dahlbergh. Hägerflycht bekostade den nya kyrkan med 6 000 daler kopparmynt samt 1 700 daler kopparmynt för orgeln och andra inventarier.

Likt trenden var i övriga Sverige under 1800-talet andra hälft målades många av kyrkans inventarier och möbler över med vit färg, något som emellertid togs bort vid kyrkans 200-årsjubileum 1894. Under 2012 har det kommit fram uppgifter om att den nuvarande kyrkan kan ha haft två föregångare. Från och med 2014 ingår Hakarps församling i Huskvarna pastorat.

Kyrkobyggnaden

Den första kyrkan i Hakarp var en medeltida timmerkyrka som revs för att ge plats åt den nutida stenkyrkan 1694.[3] Under 2012 har det kommit fram uppgifter om att den nuvarande kyrkan kan ha haft två föregångare. När man skulle ta bort hussvamp under februari månad 2012 fann man kraftiga ekplankor. Undersökningar visade att plankorna avverkades 1141, vilket visade att kyrkan har haft två föregångare, och att virke från båda återanvänts i den nuvarande kyrkan. Den första kyrkan var förmodligen en stavkyrka.[4]

Den gamla kyrkan

Knutskallar, såsom på den forna kyrkan

Det exakta byggnadsåret för Hakarps kyrka är inte känt, inte heller varför kyrkan placerades där den gjorde.[1] Man tror dock att kyrkan är samtida med kristnandet av området och grundandet av Linköpings stift, dit kyrkan först hörde. Linköpings stift grundades i mitten av 1100-talet.[5][6] Under den första tiden efter kristnandet i området förrättades förmodligen gudstjänsterna utomhus med ett enkelt träkors som symbol, då Hakarp var för glesbebott för att ha råd med en egen kyrka. Ville man gå till en kyrka kunde man gå till Sanda kyrka som låg nere vid Vätterstranden vilket lär ha varit en av Södra vätterbygdens tidigaste kyrkor. Invånarna i Hakarp ville emellertid ha en kyrka och man timrade upp en träkyrka mitt i Hakarp, eller Hakatorp som det då hette. Det var både dyrt och tungt att bygga en egen kyrka och man tror att en församling därför bildades i samband med bygget. Man hade inte råd med en egen kyrkoherde utan man var en annexförsamling till Skärstads församling till 1566.[6] Klockaren förrättade de gudstjänster som firades i kyrkan, vilket var fallet till in på 1500-talet.[6][7] Den äldsta befintliga uppgiften om Hakarps kyrka är från Gustav Vasas klockuppbörd 1530.[8][1]

När man byggde den nya stenkyrkan stod den gamla träkyrkan kvar innanför de murade väggarna och man kan därför på ett ungefär uppskatta den gamla kyrkans storlek. Man använde mer än 120 sträckmeter virke från den gamla kyrkan till den nya kyrkans tak. Man tror att den gamla kyrkan var runt 10-15 meter lång och 6-7 meter bred. 6 meter av längden upptogs av en korbyggnad som var något smalare.[6] Landytan uppskattas ha varit runt 60 km² och med 20-30 gårdar[6] i församlingen vid den tiden bör alla ha fått plats i kyrkan.[7] [9] Kyrkan låg med koret åt öster och andra sidan åt väster. Den var uppförd av liggande timmer med synliga knutskallar.[9] Uppskattningsvis hade kyrkan fem fönster och två dörrar. Huvudingången låg i den södra långväggens västra del och trappstenen utanför dörren bar inskriptionen MARIA.[7] [10] En hel del av virket från den gamla kyrkan ligger på den nuvarande kyrkans vind och är dekorerade med motiv från den bibliska historien. Konterfejarens namn är inte känt, men man ser likheter i bilderna på virket i Grännas, Säbys, Askeryds, Marbäcks och Ölmstads kyrkor. Man har daterat målningarna till slutet av 1400-talet. Konstnären kan ha varit lärjunge till Amund men var inte lika skicklig som honom vilket framgår om man jämför foton från bilder gjorda av Amund i Gränna kyrka från innan kyrkan brann ner i slutet av 1800-talet. Vissa detaljer i bilderna från Hakarps kyrka liknar målningarna i Södra Råda kyrka.[3][7][9]

1556 ändrades kyrkans förutsättningar när Sanna socken upplöstes och ett antal av socknens gårdar överfördes till Hakarps församling som därigenom ökade i folkmängd. Församlingen fick då råd med en egen kyrkoherde. Anledningen till att Sanna socken upplöstes var att landhöjningen som pågått sedan inlandsisens avsmältning fick kyrkan att riskera att översvämmas. Socknens invånare ansåg sig inte ha råd att bygga en ny kyrka. Inkorporeringen gjorde att Hakarp kunde bilda ett eget pastorat. Den första kyrkoherden blev Haqvinius Laurenti (Håkan Larsson).[7]

Inventarier

Dagens dopfunt, i form av en ängel som håller dopskålen. Vid dop hissas ängeln ner från taket. Den gamla finns bevarad på Länsmuseet i Jönköping.

Den gamla kyrkan hade en dopfunt som dateras till runt 1150. Då man tror att dopfunten sedan den tillverkades stått i den gamla kyrkan tror man att den gamla kyrkan byggdes på 1150-talet. På dopfunten, som är gjord av sandsten, är en biskop avbildad med en kräkla.[7][6][A] Det fanns även ett krucifix som är bevarat från den gamla kyrkan och som idag står i den nuvarande kyrkan.[11] [6] Krucifixet anses härstamma från slutet av 1100-talet.[7][3][10][1] Det är dock osäkert om man med hjälp av inventarierna kan åldersdatera den gamla kyrkan, eftersom Sanda kyrkas inventarier skall ha delats upp mellan närliggande kyrkor, vilket betyder att krucifixet kan ha kommit till Hakarp först runt 1500-talets mitt.[9][B] Under golvet i den gamla kyrkan fanns ett antal gravar övertäckta med släta hällar av kalksten med inskriptioner om vilka som ligger begravda.[7][C] Kvar från den gamla kyrkan finns även ett altarskåp med figurer som glänste i guld och silver. På dörrarna till altarskåpet är Sankt Erik och Sankt Olof avbildade. En nattvardskalk, brudkrona och ljuskrona anses också vara kvar sedan den gamla kyrkan.[10]

Behov av renovering

I slutet av 1600-talet började en reparation av kyrkan bli nödvändig. År 1675 skrev prästen Nicolaus Ingemari en vädjan om bidrag. Församlingen var liten, resurserna små och tjuvar hade stulit undansatta pengar. I en annan vädjan från 1690 stod det "att kyrkotaket är alldeles förruttet och odugligt".

Den 29 maj 1691 beviljades en kollekt för byggandet av en stenkyrka i Hakarp. I Huskvarna anlades emellertid ett bruk vilket ledde till folkökning och en kyrka planerades att byggas. Konungen godkände förslaget om bruket och kyrkan och Hakarpsborna blev oroade att de inte skulle kunna underhålla sin gamla kyrka, och inte heller ha råd med en kyrkoherde. Oron visade sig dock vara obefogad. Kollekten upptogs i kyrkorna i Växjö stift på annandag påsk 1694 och den nya kyrkan kunde börja byggas.[7][10]

Den nya kyrkan

Erik Dahlbergh, möjlig arkitekt till Hakarps kyrka.

När kyrkan skulle byggas hade precis två år av missväxt passerat och församlingen hade inte råd att reparera sin kyrka eller bygga en ny. Problemet löstes när ägaren till Hakarps säteri, generaltullinspektör Nils Arvidsson Hägerflycht, åtog sig att bekosta den nya kyrkans byggnation. Hägerflycht var vid den tiden ägare till nästan halva Hakarp och en mycket rik man.[12][10] Hägerflycht blev adlad 1675. Han tog sitt efternamn när han tillsammans med Karl XI med en lodbössa sköt ner en häger. Som de flesta andra adelsmän försökte man få sin familj begraven i en familjegrav inne i kyrkan. Då Hägerflycht började bli gammal är det troligt att löften om gravplats i kyrkan bidrog till att han bekostade kyrkbygget.[10] Man vet inte säkert hur lång tid kyrkan tog att bygga men det gick väldigt fort. Den 13 maj 1693 hade man inte börjat bygga kyrkan och 11 månader senare var väggarna klara och taket lagt. Att taket var lagt till påsk 1694 vet man av ett brev som den dåvarande kyrkoherden, Lars Lilliander, skrev. Den nya kyrkan var inte helt klar och pengarna som kom in via den påbjudna stiftskollekten användes till de sista detaljerna. Den 2 december 1694 invigdes Hakarps nuvarande kyrka av biskopen.[1][10] Medan man byggde den nya kyrkan stod den gamla ännu kvar innanför murarna på den nya. Under byggnationstiden användes den gamla kyrkan som gudstjänstlokal. När den nya var klar slogs väggarna på den gamla in och bars ut genom porten.[12][10]

Man vet inte vem som var arkitekt för kyrkan men en möjlighet är att det var Erik Dahlbergh. Arbetsledare för byggnaden var Johan Olsson Ståhle.[10] Hägerflycht bekostade bygget med 6 000 daler kopparmynt samt 1 700 daler för orgel och andra inventarier. Han skänkte ett område till bostad för klockaren och bidrog med 114 daler till förflyttningen av prästgården.[12] Hägerflycht och hans familj begravdes under altaret i kyrkan och till vänster om altaret sattes en minnestavla upp som än är kvar. Hans son, Arvid Hägerflycht, fick patronatsrätt vilket innebar att han fick tillsätta präst i pastoratet, något som följde med äganderätten till Hakarps säteri fram till mitten av 1800-talet. Altartavlan och predikstolen kom till kyrkan först fem år efter invigningen, 1699.[12] Kyrkan är försedd med en lanternin.[2]

Restaurering av den nya kyrkan

Ett antal saker såsom takmålningar vars färger flagnade, sprickor i stöttepelare, från muren fallande murbruk och så vidare gjorde att en renovering och restaurering under slutet av 1900-talet blev nödvändig. På grund av kyrkans kulturhistoriska värde behövde vissa försiktighetsåtgärder tas. Man anställde arkitekten Per Rudenstam och konservatorn Sven Wahlgren. Konservatorns arbete omfattade takmålningarna framförallt samt en allmän översyn på övriga inventarier. Ett förslag till renovering gavs av arkitekten till kyrkorådet den 24 juni 1969, vilket godkändes av alla berörda parter med enbart vissa små ändringar av Landsantikvarien och domkapitlet. Ett slutgiltigt förslag drevs igenom den 5 maj 1970. Arbetet kunde emellertid inte sättas igång förrän 1 september samma år på grund av att noggranna förberedelser krävdes. Arbetet beräknades vara klart vid midsommar 1971. Vid restaureringen av murbruket uppdagades att kyrkan tidigare varit tonad i rosa, vilket landsantikvarier med flera önskade. Kyrkorådet ville behålla den vita färgen och en kompromiss gjordes att färgen är vit med väldigt lätt rosa toning.

Då värmesystemet var en del av anledningen till att kyrkan var tvungen att restaureras valde man med omsorg ut det nya värmesystemet. Till slut valde man ett värmesystem konstruerat av dansken Horwath som användes i en del kyrkor. Det är konstruerat så att värmen inte stannar under taket och torkar sönder målningarna. Den 5 september 1971 öppnades kyrkan igen. Biskop Olof Sundby återinvigde kyrkan samt höll ett installationstal.[13]

Arkeologiska utgrävningar

När golvet bröts upp för att läggas nytt upptäckte man plankor som tillhörde den gamla kyrkan. Plankorna kunde inte användas till golvet men togs tillvara. Man blottlade även en gravkammare som innehöll två kistor och som liknade gravkammaren där Hägerflycht begravdes. På grund av de upptäckta föremålen krävdes en oförutsedd arkeologisk utgrävning vilket försenade arbetet till att istället för midsommar vara klart i början av september. Av den arkeologiska utgrävningen framkom delar av något man tror var en kista, sju gravvalv innehållande gravstenar varav en del idag kan beskådas utanför kyrkan. Ett antal skelettdelar upptäcktes. Järn, spikar, mynt, mässingskedjor, glasögon, böcker, psalmböcker med mera upptäcktes också under utgrävningen.[13]

Påträffade mynt:

Mynt
Mynt År Kunglighet
1/6 öre silvermynt 1716 Karl XII
1 daler silvermynt 1718 Karl XII
1 öre kopparmynt 1719 Ulrika Eleonora
1 öre kopparmynt 1725 Fredrik I
1/12 skilling 1808 Gustav IV Adolf
1/12 skilling 1825 Karl XIV Johan
1/3 skilling banco 1851 Oscar I
1 öre 1858 Oscar I
10 öre 1871 Karl XV

[13]

Utseende

Klockstapeln.

Hakarps kyrka är en typisk korskyrka byggt med grekisk korsplan[14] i ljusrosa och med väggar av sten.[15] Stilmässigt är den en blandning av barock och rokoko.[14] Korsmitten bär upp ett torn som, i likhet med takkonstruktionen i övrigt, är av trävirke.[3] [8][15] Kyrkan har två fönster i varje korsarm. Koret är i den östra delen som i många andra kyrkor. Kyrkans längd är 21 meter och bredden 20 meter. Murarna är runt sex meter höga. Tornet har en förgylld kyrktupp på toppen av en spira.[10]

Läktaren är uppdelad i tre delar. Den norra var avsedd för fabriksarbetare och den södra för drängar och ungdomar. Den mittersta läktaren är avsedd för orgeln. Vid mitten av 1700-talet fanns även en läktare över den södra utgången och en ovanför orgelläktaren. Båda dessa togs dock bort 1858. I början hängde kyrkklockorna i kyrktornet men det var för tungt och taket påfrestades när man ringde i klockorna.[D] År 1747 byggdes därför en fristående klockstapel där de båda medeltida klockorna[6] och en ny klocka hängdes upp. År 1991 infördes elektrisk ringning.[10]

I början av 1800-talet upptäckte man röta i bjälkarna som bär upp kyrktornet,och man var tvungen att sätta upp stöttepelare. För att få stabilt underlag för pelarna var man tvungen att fylla de gravar som fanns i den norra korsarmens östra del. Stoftet efter de avlidna begravdes i kyrkogårdens nordöstra hörn.[12]

År 1858 målades altartavlan, predikstolen, taklister, tavelramar och kyrkbänkar över med vit färg, såsom trenden var i Sverige. Vissa detaljer på predikstolen och altartavlan blev förgyllda med guld. Till kyrkans 200-årsjubileum 1894 rentvättades dock kyrkan från det vita.[12]

Kyrkomålningar

Takmålning föreställande helvetet.

År 1729 bekostade församlingen en konstnärlig utsmyckning av kyrkan. Gränna kyrka hade försetts med takmålningar tio år tidigare av Edvard Orm (f. 1670)[16] och man bestämde sig för att anlita samma konterfejare.[1] Hans målningar har inte bara ett dekorativt syfte utan skulle även för en icke läskunnig illustrera bibelns berättelser.[17][12][3]

 • Paradiset

Norra korsarmens takmålning föreställer paradiset med Adam och Eva sittande under kunskapens träd. Längst till höger ser man hur de blir utdrivna ur lustgården.

 • Försoningen

En takmålning föreställande försoningen är placerad rakt ovanför altaret där Fadern, Sonen och den Helige Ande är omgivna av änglar som bär redskap som användes vid korsfästelsen och nedtagningen från korset. Texten på ett papper som en mörk figur ger till Jesus lyder Wärldens synder.

 • Uppståndelsen

Ovanför orgelläktaren är två kyrkor avbildade; den ena Hakarps nuvarande kyrka och den andra förmodligen den gamla kyrkan[9][16]. Det är dessutom tre kors på en kulle avbildade varifrån kropparna är borttagna. Flera gestalter reser sig upp ur gravarna på Hakarps kyrkogård, för att symbolisera uppståndelsen.

 • Pinorummet

I södra delen av kyrkan har Orm avbildat helvetet. En kyrklig konstkännare ska ha sagt att det är den förskräckligaste bild av helvetet i hela Sverige. Det påstås även att konstnären har avbildat ett par smeder ifrån Huskvarna som han var osams med.[18] [12]

 • Den yttersta domen

I mitten av kyrkan i spegelvalvet har Orm avbildat Kristus i en 2,5 meter i diameter stor cirkel. Målningen föreställer den yttersta domen. Taklisterna och annat i trä runtomkring är prytt med bibelspråk och liknande.

 • Övriga målningar

På läktaren har Orm avbildat ett antal för kristendomen viktiga personer såsom de 12 lärjungarna, evangelisterna, Johannes Döparen och så vidare.[16] Flera av dem är avbildade tillsammans med symboler för de sätt på vilka de dog som martyrer.[17][12] För sitt målningsarbete i Hakarps kyrka erhöll Edvard Orm 400 daler silvermynt, men vid en proteststämma behjärtade församlingen en förhöjning med ytterligare 60 daler silvermynt – på grund av Orms ”usla och släta tillstånd”.[18] [12][10]

Inventarier

Hakarps altartavla.

Altartavlan var en gåva från Nils Hägerflycht. Den inköptes för 360 daler silvermynt från Eksjö stads kyrka. Längst ner står texten "Kommer Ty Allting Är Nu Redo" och ovanför det avbildas de fyra evangelisterna. De omges och åtskiljs av byster som antagligen är porträtt av personer som bidrog till tavlans tillkomst under 1600-talet. Ovanför det syns reliefbilder med motiv från den bibliska historien; Syndafallet, Isaks offrande, herdarnas tillbedjan, Jesu dop, frestelse och hans kamp i Getsemane, påsklammsmåltiden och nattvardens instiftande. Ovanför det finns tre bilder omgivna av fyra pelare som avbildar korsfästelsen, nedtagningen från korset och gravläggningen. Längst upp på tavlan ser man Jesu uppståndelse.[10]

Även predikstolen köptes in från Eksjö och bekostades av Hägerflycht. Både predikstolen och altartavlan är från 1636.[1] De fyra evangelisterna som sitter bakom pulpeter och skriver är avbildade på predikstolens sidor.[10] Nära sakristian hänger en målning i olja. Tavlan fanns redan när Anders Ståhl blev kyrkoherde 1712. Ursprunget är okänt men den är antagligen målad av en holländare eller fransman. Vid renoveringen av kyrkan 1894 försågs tavlan med en text.

Kyrkans dopängel hänger drygt två meter över golvnivån. Vid dop sänker man den. I ena handen håller ängeln en dopskål gjord av silver. Dopskålen är en gåva från KJ Gustafssons dödsbo. Dopängeln skänktes till kyrkan 1759 av P. Bremer. Den hamnade därefter hos Norra Smålands Fornminnesförenings museum innan den gavs tillbaka till Hakarps kyrka i samband med 250-årsjubileet 1944. Det finns ett antal gamla ljuskronor.[12][3][10]

Orglar

Kyrkorgeln i Hakarp.

Man vet inte om den gamla träkyrkan hade ett orgelverk eller inte. Hägerflycht såg dock till att den nuvarande kyrkan fick en femstämmig orgel i början av 1700-talet till en kostnad av 500 daler silvermynt. År 1775 diskuterade man huruvida man skulle bygga om orgelverket. Andra åtgärder på kyrkan hade emellertid kostat så mycket pengar att man av ekonomiska skäl sköt upp ombyggnationen. År 1783 togs frågan upp igen. Beslutet blev att man skulle renovera det gamla positivet. Man tillkallade den kände orgelbyggaren Per Schiörlin från Linköping för att undersöka orgeln. Hans uttalande var att orgelns pipor, bälg, klaver och regeringar var så slitna, förfallna och förmultnade att det inte gick att reparera och således tecknades med Schiörlin ett kontrakt på ett bygge av ett nytt orgelverk våren 1783. Orgeln renoverades omfattande igen år 1864 av Erik Nordström. År 1905 byggdes en ny, niostämmig orgel av Åkerman och Lund till en kostnad av 4 800 kr. Delar av den gamla orgeln såldes till Båraryds kyrka i Gislaveds församling, varpå den flyttades runt innan den revs våren 1982.

År 1948 renoverades och utökades orgeln från Åkerman och Lund med sju stämmor av Olof Hammarberg till en kostnad av 12.300 kr. Då orgeln på grund av pneumatisk traktur hade kort livslängd var man tvungen att redan 1975 bygga en ny orgel. Detta var dock inte lätt då Riksantikvarieämbetet hade synpunkter på utformningen och disponeringen av orgelverket. Till slut fick församlingen dock börja bygga och orgeln stod klar till pingsten 1982.[19] Orgelläktaren är dock den ursprungliga från 1784 och likaså piporna som sitter i fasaden. Orgelns traktur är idag mekanisk och har därför mycket lång hållbarhet. Orgeln har 19 stämmor.[10]

Disposition:[19][E]

Huvudverk C-g3 I Svällverk C-g3 Pedalverk Koppel
Principal 8' Fugara 8' Subbas 16' gamla pipor I/P
Gedakt 8' ny stämma Rörflöjt 8' Gedaktbas 8' gamla pipor II/P
Oktava 4' Spetsflöjt 4' Flöjtbas 4' gamla pipor II/I
Koppelflöjt 4' ny stämma Principal 2' ny stämma Fagott 16' ny stämma, 18 förkortade uppsatser
Kvinta 2 2/3' Nasat 1 1/3'
Flautino 2' gamla pipor Sesquialtera II' ny stämma
Mixtur III-IV chor. ny stämma Scharf II ny stämma
Trumpet 8' - ny, förkortade uppsatser, 13 st tremolo med variabel hastighet Tremolo med variabel hastighet

Kyrkliga textilier

Hakarps kyrkas äldsta skrud, en rödbrun sidenbrokad sådan med invävda blommor, är från 1741 alternativt 1734 och återbördades till kyrkan 1952 efter att ha varit på Norra Smålands Fornminnesförening.[20] Den svarta skruden av sammet med silverbroderier, härstammar från 1800-talet. Alla andra är gjorda på 1900-talet.[17][10]

Listor

Lista över kyrkoherdar i Hakarp

Kyrkoherdar i Hakarp[21]
Nummer Tjänstgörande år Namn Född Död Övrigt
1. 1568-1569 Haqvinus Laurenti (Håkan Larsson) - 1569 Förste kyrkoherden i Hakarp
2. 1569-1574 Jöns J. - - -
3. 1574-1579 Andreas Petri - - Flyttade till Skärstad
4. 1579-1619 Johannes Andreae - - -
5. 1619-1658 Petrus Nicolai Dubb - 1658 -
6. 1658-1682 Nicolaus Ingemari Zeander - - -
7. 1682-1711 Laurentius J. Lillander - - Under hans tid byggdes och invigdes den nya kyrkan samt flyttade prästgården till dess nuvarande plats
8. 1712-1764 Andreas Ståhl 12 februari 1685[22] 1764 -
9. 1764-1793 Joachim Bergman[23] 7 juni 1718 - Blev häradsprost 1780
10. 1793-1850 Johan Filén - 2 maj 1850 Var häradsprost mellan 1826-1847
11. Per August Almqvist.jpg 1851-1882 Per August Almqvist 1810 8 oktober 1882 Blev prost 1856 och kontraktsprost 1877
12. 1883-1903 Olof Henric Rogberg - - Var vid sin utnämning till kyrkoherde även kyrkoherde i Nottebäck och kontraktsprost i Uppvidinge
13. 1903-1923 Knut (Curt)[23] Anders Sandström - 20 juni 1932 (Växjö) Erhöll transport till Hakarp från Reftele, blev emeritus 1923
14. 1923-1953 Ragnar Paulus Johan Mathias Lindstam 22 januari 1884 - Tillträdde som kyrkoherde 2 maj
15. 1962-1970 Harald Möllerström 18 maj 1905 - Blev kyrkoherde 1 januari
16. 1970-1989 Per-Axel Jonzon 1 juni 1924 10 april 2010 Blev kyrkoherde 1 november. Blev kontraktsprost 1983.
17. 1989- Conny Engkvist 4 juli 1955 - Blev kyrkoherde 1 augusti 1989

Lista över komministrar i Hakarp

Komministrar i Hakarp[21]
Nummer Tjänstgörande år Namn Född Död Övrigt
1. 1910-1917 Job Simeon Sandeliur 6 december 1871 - Kyrkoherde i Skärstad
2. 1918-1920 Otto Arvid Åstrand 11 december 1882 - Kyrkoherde i Hälleberga
3. 1921-1926 Sven Emanuel Håkansson 28 september 1892 - Kyrkoherde i Kråksmåla
4. 1927-1944 Karl-Henning Thunell 5 juli 1882 - -
5. 1944-1961 Josef Larsson 3 mars 1916 - -
6. 1988- Karin Grännö 18 april 1963 - -

Referenser

Fotnoter

 • A  Dopfunten finns idag på Länsmuseet i Jönköping.
 • B  Sanda kyrkas romanska dopfunt finns också bevarad på Länsmuseet.
 • C  Gravstenarna står idag utanför kyrkan.
 • D  Från en viss vinkel ser man att taket buktar inåt på grund av den tunga kyrkklockan.
 • E  Anordning för chlusterspel finns och cymbelstjärna med variabel hastighet.
 • Listorna över komministrar och kyrkoherdar innehåller enbart födelse- och dödsdatum om sådant finns tillgängligt. Annars är det ersatt med -.

Noter

 1. ^ [a b c d e f g] [Broschyren från Hakarps kyrka; Hakarps kyrka Sevärdhetskyrka, sommaren 2009, Sidan 3. Läst 9 augusti 2009.]
 2. ^ [a b] ”Hakarp” (avgift krävs). Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/hakarp. Läst 15 oktober 2009. 
 3. ^ [a b c d e f] ”JBGF om Hakarps socken”. http://www.jbgf.se/socknar/hakarp/index.htm. Läst 7 juli 2009. 
 4. ^ Wållgren, Rebecka. Unika fynd under kyrkgolv (2012-03-10). SR P4 Jönköpings län. Lyssna på programmet URL hämtad 11 mars 2012. .
 5. ^ ”Svenska kyrkan-Linköpings stift”. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=98047. Läst 6 juli 2009. 
 6. ^ [a b c d e f g h] Johansson, Hans (1966 (utgiven i ny upplaga 1991)). ”En ny gudstro; En egen kyrka bygges”. Hakarps socken genom tiderna. sid. 19-23 
 7. ^ [a b c d e f g h i] Karlsmo, Ragnar (1994). ”Hakarps forna kyrka”. Till minnet av Hakarps kyrka; 300 år. sid. 10-19. Libris länk  Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet "Hakarps kyrka10" definieras flera gånger med olika innehåll Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet "Hakarps kyrka10" definieras flera gånger med olika innehåll Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet "Hakarps kyrka10" definieras flera gånger med olika innehåll
 8. ^ [a b] Svenska kyrkan om Hakarps kyrka. Läst juli 2009.
 9. ^ [a b c d e] Bergenblad, Harry (1972). ”Hakarps medeltida kyrka”. Hakarps krönika 1972. Hakarp. sid. 21-25. Libris länk 
 10. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q] ”Byggnadshistoria”. Välkommen till Hakarps kyrka (Hakarp: Hakarps kyrka): sid. 2-15. 2009. 
 11. ^ ”Turism i Jonkoping”. 20 november 2009. http://jonkoping.net/turism/objekt.asp?id=492. Läst juli 2009. 
 12. ^ [a b c d e f g h i j k] Karlsmo, Ragnar (1994). ”Hakarps nuvarande kyrka”. Till minnet av Hakarps kyrka; 300 år. sid. 20-36. Libris länk 
 13. ^ [a b c] Möllerström, Harald (1971). ”Restaurering av Hakarps kyrka”. Hakarps krönika 1970-1971. Hakarp. sid. 24-33. Libris länk 
 14. ^ [a b] Alonso, Marie. ”Hakarps kyrkogårdsteater”. Hakarps kyrkogårdsförvaltning. http://www.destinationjonkoping.se/huskvarna100/artiklar/artiklar/7-20-2011-kyrkogardsteater-i-huskvarna.html. 
 15. ^ [a b] Larsson, Josef. ”Hakarps kyrka”. Hakarps hembygdsgård; Krönika 1955. sid. 7 
 16. ^ [a b c] Möllerström, Harald (1963). ”Edvard Orm; kyrkomålare och "conterfejare"”. Hakarps krönika 1963. sid. 14-21 
 17. ^ [a b c] Jonzon, Per-Axel (1994). ”Kyrkorummet "predikar".”. Till minnet av Hakarps kyrka; 300 år. sid. 37-45. Libris länk 
 18. ^ [a b] Takmålningar i Hakarps kyrka
 19. ^ [a b] Håkansson, Göran (1994). ”Orglar i Hakarps kyrka”. Till minnet av Hakarps kyrka; 300 år. sid. 47-49. Libris länk 
 20. ^ Larsson, Josef (1952). ”Kyrkokrönika 1952”. Hakarps hembygdsgård; Krönika 1952. sid. 10 
 21. ^ [a b] Nilsson, Håkan (1994). ”Kyrkoherdar, komministrar och kyrkovärdar i Hakarp”. Till minnet av Hakarps kyrka; 300 år. sid. 52-59. Libris länk 
 22. ^ Möllerström, Harald. ”Andreas Ståhl; kyrkoherde i Hakarp 1712-1764”. Hakarps krönika 1965. sid. 28 
 23. ^ [a b] Möllerström, Harald (1962). ”En kyrkoherdes minnesbok”. Hakarps krönika 1962. sid. 49 

Tryckta källor

 • Andersson, Per-Åke; Jonzon, Per-Axel; Karlsmo, Ragnar m.fl. (1994). Till minnet av Hakarps kyrka 300 år. Libris länk 
 • Möllerström, Harald; Redaktionen (1971). Hakarps krönika 1970-1971. Libris länk 
 • Bergenblad, Harry; Redaktionen (1972). Hakarps krönika 1971. Libris länk 
 • Hakarps krönika. 1952-2005 
 • Johansson, Hans (1967, andra upplagan utgiven 1996). ”En kristen tro; En kyrka byggs”. Hakarps socken genom tiderna 

Externa länkar

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.