Wikipedia:Den perfekta artikeln

Den perfekta artikeln...

 • börjar med en definition eller en tydlig beskrivning av det aktuella ämnet. Denna inledning är i möjligaste mån utformad så att även läsare utan expertkunskaper kan ta till sig beskrivningen. Syftet med en encyklopedi är inte bara att samla mänsklighetens kunnande, utan också att sprida det. Artiklar som inleds med en introduktion eller presentation av ämnet når en bredare skara läsare än de som lite rumphugget bygger på i artiklen icke närvarande kunskap.
 • redovisar alla de möjliga uttolkningar som ett ämne medger. Förmodligen är artikeln ett samarbete mellan flera individer, eller också är den producerad av en person som är välinitierad i och kan återge de olika synsätt som finns.
 • är skriven ur en neutral synpunkt. De olika synsätten som finns är sympatiskt presenterade på ett logiskt sätt, så att läsaren genom hela läsningen har en tydligt bild av "hur landet ligger". Betoningen ligger på de synsätt som är allmänt vedertagna och de mindre väl etablerade synsätten redovisas i mer detalj i separata artiklar.
 • är lång. Om artikeln verkligen avhandlar allt om sitt ämne blir den nödvändigtvis lång.
 • återger den sortens expertkunskap som är omsorgsfull och exakt. Fastän fortfarande lättillgänglig, saknar artikeln vaga hänvisningar och dåligt underbyggda generaliseringar.
 • innehåller vedertagna referenser. Dessa referensverk är inte artikelförfattarens egna, utan de som vanligen används inom det aktuella ämnesområdet.
 • för ett glasklart resonemang. Till ingen del kan det som avses missförstås - med början i en tydligt avgränsad inledning följer artikeln en självklar struktur som varje läsare som behöver informationen kan följa. Både diskurs och referenser underbygger resonemanget.
 • har en sådan struktur att varje avsnitt framstår som befogat. Varje del av artikeln utgör antingen en "naturlig" del av dess struktur eller också förklaras dess medverkan omsorgsfullt innan det introduceras.
 • förklarar den terminologi som är väsentlig för en förståelse av ämnet. Dessa termer redogörs i artikeln snarare än att läsaren hänvisas till information i andra artiklar, även om dessa termer där kan förklaras i mer detalj. Dock är denna typ av hänvisningar naturligtvis adekvat om artiklens främsta uttalade syfte är att vägleda läsaren till en rad artiklar inom samma ämnesområde.
 • är engagerat skriven. Den undviker långa, invecklade meningar.
 • Innehåller all den grundläggande information som återfinns i relaterade artiklar. T.ex. födelse- och dödsdatum på omnämnda personer.

...finns inte.

Vi tror inte att någon artikel kan leva upp till alla dessa kriterier. Wikipedias bidragsgivare bör inte låta sig hämmas av sådana platoniska krav. Bristfälliga artiklar utgör i själva verket den grund som projektet vilar på. De här angivna idealen bör uppfattas som en vägledning när man undrar hur våra artiklar kan förbättras.

Se även