Thái thượng hoàng

Vị Thái thượng hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, Thanh Cao Tông Càn Long hoàng đế.
Vị Thái thượng hoàng gần đây nhất của Đại Việt, Trần Nhân Tông.
Vị Thái thượng hoàng duy nhất của Triều Tiên, Triều Tiên Cao Tông.

Thái thượng hoàng (chữ Hán: 太上皇), cách gọi đầy đủ là Thái thượng hoàng đế (太上皇帝), thông thường được gọi tắt bằng Thượng Hoàng (上皇), trong triều đình phong kiến là ngôi vị mang nghĩa là "Hoàng đế bề trên", trên danh vị Hoàng đế.

Danh hiệu này chỉ được dùng từ khi nhường ngôi cho đến khi qua đời; sau khi qua đời thì dùng miếu hiệuthụy hiệu để gọi.

Khái quát

Thái thượng hoàng là một danh vị dành cho một Hoàng đế đã nhường ngôi cho con trai, cháu trai, hoặc em trai. Hầu hết, các vị Thượng Hoàng tuy đã thoái vị nhưng vẫn giữ quyền lực tối cao, như các vua nhà Trần, Mạc Thái Tổ, Hồ Quý Ly ở Việt Nam; các vua nhà Tống, Thanh Cao TôngTrung Quốc.

Cũng có trường hợp do buộc phải làm Thái thượng hoàng, chỉ còn danh vị chứ không còn quyền lực như Đường Huyền Tông Lý Long Cơ hay Lê Dụ Tông bị chúa Trịnh Cương ép phải nhường ngôi, Lê Ý Tông bị Trịnh Doanh ép nhường ngôi cho Lê Hiển Tông. Các vị hoàng đế như Đường Cao Tổ Lý Uyên và Đường Duệ Tông Lý Đán tự mình rút lui, giao toàn bộ triều chính cho các con là Đường Thái TôngĐường Huyền Tông khi các vua mới có thực lực mạnh để cai trị.

Trong lịch sử Việt Nam, nhà Trần là triều đại có truyền thống các Hoàng đế nhường ngôi khi con trai đã trưởng thành để về làm Thái thượng hoàng. Nhà Hồ cũng theo nếp này và đời đầu tiên là Hồ Quý Ly thực hiện việc truyền ngôi lên làm thái thượng hoàng, nhưng triều đại không tồn tại lâu nên không kéo dài được nếp truyền nối.

Những trường hợp đặc biệt

Cũng có trường hợp đặc biệt khi một người chưa bao giờ làm Hoàng đế nhưng vì có con trai làm hoàng đế nên cũng được tôn là Thái thượng hoàng, như Lưu Thái công, cha của Hán Cao Tổ Lưu Bang[1] (Trung Quốc) hay Trần Thừa, cha của Trần Thái Tông Trần Cảnh[2] (Việt Nam).

Thông thường, người truyền ngôi cho vua mới trở thành Thượng hoàng, nhưng có một trường hợp Kim Ai Tông Hoàn Nhan Thủ Tự trong hoàn cảnh nguy cấp sắp bị quân Mông Cổ tấn công đến thành trì cuối cùng là Thái Châu, biết không cứu vãn được tình thế, đã nhường ngôi cho con là Kim Mạt Đế Hoàn Nhan Thừa Lân rồi tự sát vì không muốn bị quân Mông bắt[3]. Tại Việt Nam, trong hoàn cảnh nhà Mạc suy tàn, Mạc Mậu Hợp truyền ngôi cho Mạc Toàn rồi tự mình làm tướng cầm quân mà không xưng Thái thượng hoàng[4].

Theo lẽ thường, khi con làm Hoàng đế mà cha còn sống thì cha được tôn làm Thượng hoàng. Nhưng có một trường hợp cuối đời nhà Thanh, hoàng thân Ái Tân Giác La Tái Thuần, em trai của Thanh Đức Tông Quang Tự Đế, là cha Tuyên Thống Đế Phổ Nghi nhưng chỉ đóng vai trò nhiếp chính cho vua nhỏ chứ không làm Thái thượng hoàng[5].

Ngoài ra, cuối đời nhà Trần ở Việt Nam, Trần Nghệ Tông Trần Phủ nhường ngôi cho em trai là Trần Duệ Tông Trần Kính để tự xưng làm Thái thượng hoàng. Đó là việc hi hữu khi vị trí giữa Thượng hoàng và Hoàng đế chỉ là anh-em. Trường hợp tương tự xảy ra ở Trung Quốc thời nhà Minh, khi Minh Đại Tông tôn anh trai Minh Anh Tông làm Thái thượng hoàng khi Anh Tông bị Ngõa La bắt trong Sự biến Thổ Mộc bảo.

Do thời Nhà Lê trung hưng, vừa có Hoàng đế lại vừa có Trịnh vương, nên chính trường Đại Việt khi ấy đã có một giai đoạn những năm 1740, trong triều đình vừa có Hoàng đế Lê Hiển Tông, vừa có Thái thượng hoàng Lê Ý Tông; đồng thời vừa có Trịnh vương Trịnh Doanh vừa có Thái thượng vương Trịnh Giang.

Thái thượng hoàng của Việt Nam

Triều đại Thái thượng hoàng Thời gian ở ngôi Ghi chú
Nhà Lý Sùng Hiền hầu 1129-1130 Cha của Lý Thần Tông, không rõ tên.
Nhà Lý Lý Huệ Tông 1224-1226 Bị Trần Thủ Độ ép nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng lên làm thượng hoàng và đi tu ở chùa Chân Giáo.
Nhà Trần Trần Thái Tổ 1225-1234 Cha của Trần Thái Tông
Nhà Trần Trần Thái Tông 1258-1277 Thượng hoàng thời Trần Thánh Tông.
Nhà Trần Trần Thánh Tông 1278-1290 Thượng hoàng thời Trần Nhân Tông.
Nhà Trần Trần Nhân Tông 1293-1308 Thượng hoàng thời Trần Anh Tông.
Nhà Trần Trần Anh Tông 1314-1320 Thượng hoàng thời Trần Minh Tông.
Nhà Trần Trần Minh Tông 1329-1357 Thượng hoàng thời Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông.
Nhà Trần Trần Nghệ Tông 1372-1394 Thượng hoàng thời Trần Duệ Tông, Trần Phế Đế, Trần Thuận Tông.
Nhà Trần Trần Thuận Tông 1398-1399 Thượng hoàng thời Trần Thiếu Đế.
Nhà Hồ Hồ Quý Ly 1401-1407 Thượng hoàng thời Hồ Hán Thương.
Nhà Hậu Trần Giản Định Đế 1409 Thượng hoàng thời Trùng Quang Đế.
Nhà Hậu Lê Lê Chiêu Tông 1522-1526 Thượng hoàng thời Lê Cung Hoàng.
Nhà Mạc Mạc Thái Tổ 1530-1541 Thượng hoàng thời Mạc Thái TôngMạc Hiến Tông.
Nhà Hậu Lê Lê Thần Tông 1643-1649 Thượng hoàng thời Lê Chân Tông Duy Hưu.
Nhà Hậu Lê Lê Hy Tông 1705-1716 Thượng hoàng thời Lê Dụ Tông.
Nhà Hậu Lê Lê Dụ Tông 1729-1731 Thượng hoàng thời Hôn Đức Công Lê Duy Phường.
Nhà Hậu Lê Lê Ý Tông 1740-1758 Thượng hoàng thời Lê Hiển Tông.

Thái thượng hoàng của Trung Quốc

Triều đại Thái thượng hoàng Thời gian ở ngôi Ghi chú
Nhà Tần Tần Trang Tương Vương - Cha của Tần Thủy Hoàng.
Nhà Hán Lưu Thái công 202 TCN - 197 TCN Không rõ tên thật[6]. Cha của Lưu Bang.
Nhà Tây Tấn Tấn Huệ Đế 301
Nhà Hậu Lương Lương Ý Vũ Đế 400 Thượng hoàng thời Lương Ẩn Vương.
Nhà Bắc Ngụy Ngụy Hiến Văn Đế 471-476 Thượng hoàng thời Ngụy Hiếu Văn Đế.
Nhà Bắc Tề Bắc Tề Hậu Chủ 577 Thượng hoàng thời Bắc Tề Ấu Chủ.
Nhà Bắc Chu Bắc Chu Tuyên Đế 579-580 Thượng hoàng thời Bắc Chu Tĩnh Đế.
Nhà Tùy Tùy Dạng Đế 617-618 Thượng hoàng thời Tùy Cung Đế.
Nhà Đường Đường Cao Tổ 626-635 Thượng hoàng thời Đường Thái Tông.
Nhà Đường Võ Tắc Thiên 705 Nữ hoàng nhà Vũ Chu, làm Thái thượng hoàng trong vài tháng thì chết.
Nhà Đường Đường Duệ Tông 712-716 Thượng hoàng thời Đường Huyền Tông.
Nhà Đường Đường Huyền Tông 756-762 Thượng hoàng thời Đường Túc Tông.
Nhà Đường Đường Thuận Tông 805-806 Thượng hoàng thời Đường Hiến Tông.
Nhà Tống Tống Huy Tông 1126-1127 Thượng hoàng thời Tống Khâm Tông.
Nhà Tống Tống Cao Tông 1162-1187 Thượng hoàng thời Tống Hiếu Tông.
Nhà Tống Tống Hiếu Tông 1189-1194 Thượng hoàng thời Tống Quang Tông.
Nhà Tống Tống Quang Tông 1194 - 1200 Thượng hoàng thời Tống Ninh Tông.
Tây Hạ Tây Hạ Thần Tông 1223-1226 Thượng hoàng thời Tây Hạ Hiến Tông.
Nhà Minh Minh Anh Tông 1449-1457 Thượng hoàng thời Minh Đại Tông.
Nhà Thanh Thanh Cao Tông 1795-1799 Thượng hoàng thời Thanh Nhân Tông.

Thái thượng hoàng của Triều Tiên

Triều đại Thái thượng hoàng Thời gian ở ngôi Ghi chú
Đế quốc Đại Hàn Triều Tiên Cao Tông 1907-1910 Thuộc dòng dõi Đế quốc Đại Hàn, bị con là Triều Tiên Thuần Tông bức phải nhường ngôi.

Thái thượng Thiên hoàng

Hoàng gia Nhật Bản là triều đại tồn tại lâu đời nhất thế giới với hơn 2600 lịch sử. Các Hoàng đế Trung Hoa xưa thường tự cho mình là Thiên tử (con trời), người Nhật không chịu lép vế tôn xưng vị quân chủ của họ lên 1 mức cao hơn, đó là Thiên hoàng (vua trời).

Lúc thoái vị, Thiên hoàng sẽ có danh hiệu là Thái thượng Thiên hoàng (太上天皇, Daijō Tennō), gọi tắt là Thượng hoàng (上皇, Jōkō). Khi Thượng hoàng xuất gia, ông được đổi thành Thái thượng Pháp hoàng (太上法皇, Daijō Hōō), gọi tắt là Pháp hoàng (法皇, Hōō). Dưới đây là danh sách những vị Thái thượng Thiên hoàng:

 1. Thiên hoàng Kōgyoku thời kỳ Thiên hoàng Kōtoku.[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]
 2. Thiên hoàng Jitō thời kỳ Thiên hoàng Mommu.[17][18][19][20][21][22][23]
 3. Thiên hoàng Gemmei thời kỳ Thiên hoàng Genshō.[24][25][26][27][28][29][30]
 4. Thiên hoàng Genshō thời kỳ Thiên hoàng Shōmu.[26][31][32][33][34][35][36]
 5. Thiên hoàng Kōken thời kỳ Thiên hoàng Junnin.[37][38][39][40][41][42][43][44][45]
 6. Thiên hoàng Kōnin thời kỳ Thiên hoàng Kammu.[46][47][48][49][50][51][52]
 7. Thiên hoàng Heizei thời kỳ Thiên hoàng Saga.[53][54][55][56][57][58][59][60]
 8. Thiên hoàng Saga thời kỳ Thiên hoàng Junna.[61][62][63][64][65][66][67]
 9. Thiên hoàng Junna thời kỳ Thiên hoàng Ninmyō.[65][68][69][70][71][72][73]
 10. Thiên hoàng Seiwa thời kỳ Thiên hoàng Yōzei.[74][75][76][77][78][79][80]
 11. Thiên hoàng Yōzei thời kỳ Thiên hoàng Kōkō[81]
 12. Thiên hoàng Uda thời kỳ Thiên hoàng Daigo.[82][83][84][85][86][87]
 13. Thiên hoàng Suzaku thời kỳ Thiên hoàng Murakami.[88][89][90][91][92][93]
 14. Thiên hoàng Reizei thời kỳ Thiên hoàng En'yū.[94][95][96][97][98][99]
 15. Thiên hoàng En'yū thời kỳ Thiên hoàng Kazan.[100][101][102][103][104][105]
 16. Thiên hoàng Kazan thời kỳ Thiên hoàng Ichijō.[106][107][108][109][110][111]
 17. Thiên hoàng Ichijō thời kỳ Thiên hoàng Sanjō.[112][113][114][115][116][117]
 18. Thiên hoàng Sanjō thời kỳ Thiên hoàng Go-Ichijō.[97][118][119][120][121][122]
 19. Thiên hoàng Go-Suzaku thời kỳ Thiên hoàng Go-Reizei.[123][124][125][126][127]
 20. Thiên hoàng Go-Sanjō thời kỳ Thiên hoàng Shirakawa.[114][128][129][130][131]
 21. Thiên hoàng Shirakawa thời kỳ Thiên hoàng Horikawa.[132][133][134][135][136]
 22. Thiên hoàng Toba thời kỳ Thiên hoàng Sutoku.[114][137][138][139][140]
 23. Thiên hoàng Sutoku thời kỳ Thiên hoàng Konoe.[141][142][143][144][145]
 24. Thiên hoàng Go-Shirakawa thời kỳ Thiên hoàng Nijō.[146][147][148][149][150][151]
 25. Thiên hoàng Takakura thời kỳ Thiên hoàng Antoku.[152][153][154][155][156][157]
 26. Thiên hoàng Go-Toba thời kỳ Thiên hoàng Tsuchimikado.[158][159][160][161][162]
 27. Thiên hoàng Tsuchimikado thời kỳ Thiên hoàng Juntoku.[163][164][165][166][167][168][169]
 28. Thiên hoàng Juntoku thời kỳ Thiên hoàng Chūkyō.[170][171][172][173][174][175]
 29. Pháp hoàng Morisada shinnō thời kỳ Thiên hoàng Go-Horikawa (suy tôn, chưa từng làm vua nhưng có con làm vua lúc đã xuất gia)[176]
 30. Thiên hoàng Go-Horikawa thời kỳ Thiên hoàng Shijō.[177][178][179][180]
 31. Thiên hoàng Go-Saga thời kỳ Thiên hoàng Go-Fukakusa.[181][182][183][184]
 32. Thiên hoàng Go-Fukakusa thời kỳ Thiên hoàng Kameyama.[185][186][187][188]
 33. Thiên hoàng Kameyama thời kỳ Thiên hoàng Go-Uda.[189][190][191][192][193]
 34. Thiên hoàng Go-Uda thời kỳ Thiên hoàng Fushimi.[194][195][196][197]
 35. Thiên hoàng Fushimi thời kỳ Thiên hoàng Go-Fushimi.[198][199][200][201]
 36. Thiên hoàng Go-Fushimi thời kỳ Thiên hoàng Go-Nijō.[202][203][204][205]
 37. Thiên hoàng Hanazono thời kỳ Thiên hoàng Go-Daigo.[206][207][208][209]
 38. Thiên hoàng Kogon thời kỳ Thiên hoàng Go-Daigo.[210]
 39. Thiên hoàng Go-Daigo thời kỳ Thiên hoàng Go-Murakami.[211][212][213][214]
 40. Thiên hoàng Kōmyō thời kỳ Thiên hoàng Sukō.[215][216][217]
 41. Thiên hoàng Sukō thời kỳ Thiên hoàng Gō-murakami.[218]
 42. Thiên hoàng Go-Kōgon thời kỳ Thiên hoàng Go-En'yū.[219][220]
 43. Thiên hoàng Go-En'yū thời kỳ Thiên hoàng Go-Komatsu.[221][222]
 44. Thiên hoàng Chōkei thời kỳ Thiên hoàng Go-Kameyama.[223][224][225]
 45. Thiên hoàng Go-Kameyama thời kỳ Thiên hoàng Go-komatsu.[226]
 46. Thiên hoàng Go-Komatsu thời kỳ Thiên hoàng Shōkō.[227][228]
 47. Thân vương Fushimi MiyaSada thời kỳ Thiên hoàng Go-Hanazono (chư từng làm Thiên hoàng, nhưng vì có con làm Thiên hoàng nên được suy tôn).[229]
 48. Thiên hoàng Go-Hanazono thời kỳ Thiên hoàng Go-Tsuchimikado.[230][231]
 49. Thiên hoàng Ōgimachi thời kỳ Thiên hoàng Go-Yōzei.[232][233][234]
 50. Thiên hoàng Go-Yōzei thời kỳ Thiên hoàng Go-Mizunoo.[235][236][237]
 51. Thiên hoàng Go-Mizunoo thời kỳ Thiên hoàng Meishō.[235][238][239][240]
 52. Thiên hoàng Meishō thời kỳ Thiên hoàng Go-Kōmyō.[114][235][241][242]
 53. Thiên hoàng Go-Sai thời kỳ Thiên hoàng Reigen.[235][243][244]
 54. Thiên hoàng Reigen thời kỳ Thiên hoàng Higashiyama.[235][245][246]
 55. Thiên hoàng Higashiyama thời kỳ Thiên hoàng Nakamikado.[247][248][249]
 56. Thiên hoàng Nakamikado thời kỳ Thiên hoàng Sakuramachi.[250][251][252]
 57. Thiên hoàng Sakuramachi thời kỳ Thiên hoàng Momozono.[253][254][255]
 58. Thiên hoàng Go-Sakuramachi thời kỳ Thiên hoàng Go-Momozono.[235][256][257]
 59. Thiên hoàng Kōkaku thời kỳ Thiên hoàng Ninkō.[235][258][259][260]
 1. Ashikaga Yoshimitsu[262]
 2. Thân vương MakotoHitoshi[263]
 3. Thân vương Miya NoriHitoshi[263]

Xem thêm

Tham khảo

Chú thích

 1. ^ Sử ký, Cao Tổ bản kỷ
 2. ^ Đại Việt Sử ký Toàn thư, Bản kỷ, quyển V
 3. ^ Đặng Huy Phúc, sách đã dẫn, tr 387
 4. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, quyển XVII
 5. ^ Đặng Huy Phúc, sách đã dẫn, tr 517
 6. ^ Nguyễn Khắc Thuần, sách đã dẫn, tr 46
 7. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 2426
 8. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 9
 9. ^ Brown, trang265-266
 10. ^ Varley, trang130-132
 11. ^ Titsingh, trang43-47
 12. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 7-8
 13. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 35
 14. ^ Quốc sử lược, đời 35
 15. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 25
 16. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 36
 17. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 30
 18. ^ Varley, sđd, trang 137
 19. ^ Brown, sđd, trang 270
 20. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 8
 21. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 12
 22. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 41
 23. ^ Titsingh, trang59-60
 24. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 14
 25. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 43
 26. ^ a ă Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 9
 27. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 6
 28. ^ Varley, sđd, trang 140
 29. ^ Brown, trang 271
 30. ^ Titsingh, trang63-65
 31. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 15
 32. ^ Brown, trang271-272
 33. ^ Titsingh, trang65-67
 34. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 9
 35. ^ Varley, sđd, trang 141
 36. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 44
 37. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 47
 38. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 25
 39. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 17-19
 40. ^ Brown, trang274-276
 41. ^ Varley, trang 143-147
 42. ^ Titsingh, trang73-75 và 78-81
 43. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 10-11
 44. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 20
 45. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 46 và 48
 46. ^ Brown, sđd, trang 277
 47. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 12
 48. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 36
 49. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 20
 50. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 49
 51. ^ Varley, trang147-148
 52. ^ Titsingh, trang81-85
 53. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 17 phần 6
 54. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 51
 55. ^ Titsingh, trang 96-97
 56. ^ Varley, sđd, trang 151
 57. ^ Brown, sđd, trang 280-281
 58. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 22
 59. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 13
 60. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 318
 61. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 30 phần 4
 62. ^ Varley, sđd, trang 163
 63. ^ Brown, sđd, trang 282
 64. ^ Titsingh, trang97-102
 65. ^ a ă Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 14
 66. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 23
 67. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 52
 68. ^ Varley, sđd, trang 164
 69. ^ Brown, sđd, trang 282–283
 70. ^ Titsingh, trang103-106
 71. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 40 phần 4
 72. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 24
 73. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 53
 74. ^ Nhật Bản tam đại thực lục, quyển 29
 75. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 56
 76. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 18
 77. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 28
 78. ^ Varley, sđd, trang 170
 79. ^ Brown, sđd, trang 288-289
 80. ^ Titsingh, sđd, trang 122
 81. ^ Nhật Bản tam đại thực lục, quyển 30
 82. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 31
 83. ^ Brown, trang 289-290
 84. ^ Varley, trang175-179
 85. ^ Titsingh, trang125-129
 86. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 20
 87. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 59
 88. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 61
 89. ^ Brown, sđd, trang 295
 90. ^ Varley, sđd, trang 130
 91. ^ Titsingh, trang134-138
 92. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 2
 93. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 33
 94. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 63
 95. ^ Brown, sđd, trang 298
 96. ^ Varley, sđd, trang 190
 97. ^ a ă Titsingh, sđd, trang 155
 98. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 5
 99. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 35
 100. ^ Brown, sđd, trang 300
 101. ^ Varley, trang191-192
 102. ^ Titsingh, trang144-148
 103. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 64
 104. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 36
 105. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 7
 106. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 37
 107. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 65
 108. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 8
 109. ^ Brown, trang300-302
 110. ^ Varley, trang 192
 111. ^ Titsingh, trang 148-149
 112. ^ Brown, sđd, trang 306-307
 113. ^ Titsingh, sđd, trang 154
 114. ^ a ă â b Varley, sđd, trang 44
 115. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 66
 116. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 11
 117. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 38
 118. ^ Brown, sđd, trang 307
 119. ^ Varley, sđd, trang 195
 120. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 39
 121. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 67
 122. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 12
 123. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 69
 124. ^ Brown, sđd, trang 311
 125. ^ Titsingh, sđd, trang 162
 126. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 41
 127. ^ Varley, trang 197
 128. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 71
 129. ^ Brown, sđd, trang 314-315
 130. ^ Titsingh, sđd, trang 169
 131. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 43
 132. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 44
 133. ^ Titsingh, sđd, trang 171
 134. ^ Varley, sđd, trang 202
 135. ^ Brown, sđd, trang 316
 136. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 72
 137. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 46
 138. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 74
 139. ^ Titsingh, sđd, trang 181-182
 140. ^ Brown, sđd, trang 320–322
 141. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 47
 142. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 75
 143. ^ Varley, trang204-205
 144. ^ Brown, trang322-324
 145. ^ Titsingh, trang181-185
 146. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 49
 147. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 77
 148. ^ Varley, trang205-208
 149. ^ Titsingh, trang188-190
 150. ^ Kitagawa, sđd, trang 783
 151. ^ Brown, sđd, trang 327
 152. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 52
 153. ^ Brown, trang329-330
 154. ^ Varley, trang212
 155. ^ Titsingh, trang194-195
 156. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 80
 157. ^ Kitagawa, sđd, trang 784
 158. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 82
 159. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 54
 160. ^ Brown, trang334-339
 161. ^ Varley, trang215-220
 162. ^ Titsingh, trang 207-221
 163. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 55
 164. ^ Brown, trang339-341
 165. ^ Varley, trang 220
 166. ^ Titsingh, trang221-230
 167. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 87
 168. ^ Takekoshi, sđd, trang 186
 169. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 83
 170. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 56
 171. ^ Bornoff, sđd, trang 193
 172. ^ Brown, trang341-343
 173. ^ Varley, trang221-223
 174. ^ Titsingh, trang 230-238
 175. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 84
 176. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 58
 177. ^ Brown, trang344-349
 178. ^ Varley, trang226-227
 179. ^ Titsingh, trang 238-241
 180. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 86
 181. ^ Varley, trang228-231
 182. ^ Titsingh, trang 245-247
 183. ^ Đại Nhật Bản, quyển 60
 184. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 88
 185. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 61
 186. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 89
 187. ^ Varley, trang231-232
 188. ^ Titsingh, trang 248-253
 189. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 90
 190. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 62
 191. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 422
 192. ^ Varley, trang232-233
 193. ^ Titsingh, trang 253-261
 194. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 63
 195. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 91
 196. ^ Varley, sđd, trang 237
 197. ^ Titsingh, trang262-269
 198. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 92
 199. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 64
 200. ^ Titsingh279
 201. ^ Varley, sđd, trang 241
 202. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 65
 203. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 93
 204. ^ Varley, trang238-239
 205. ^ Titsingh, trang 274-275
 206. ^ Varley, trang239-241
 207. ^ Titsingh, trang278-281
 208. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 67
 209. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 95
 210. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 68
 211. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 68-69
 212. ^ Varley, trang241-269
 213. ^ Titsingh, trang281-286 và 290-294
 214. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 96
 215. ^ Sử tịch tập lãm, Quang Minh thiên hoàng
 216. ^ Titsingh, sđd, trang 315
 217. ^ Titsingh, trang294-298
 218. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 70
 219. ^ Sử tịch tập lãm, Hậu Quang Nghiêm thiên hoàng
 220. ^ Titsingh, trang 302-309
 221. ^ Sử tịch tập lãm, Hậu Viên Dung thiên hoàng
 222. ^ Titsingh, trang 310-316
 223. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 128
 224. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 98
 225. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 71
 226. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 73
 227. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 100
 228. ^ Titsingh, trang 320-327
 229. ^ Tục bản triều thông giám, quyển 165
 230. ^ Titsingh, sđd, trang 351 và 356
 231. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 102
 232. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 106
 233. ^ Quốc sử lược, đời 106
 234. ^ Titsingh, trang 382-402
 235. ^ a ă â b c d đ Meyer, sđd, trang 186
 236. ^ Titsingh, sđd, trang 410
 237. ^ Quốc sử lược, đời 107
 238. ^ Quốc sử lược, đời 108
 239. ^ Titsingh, sđd, trang 411 và 414
 240. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 114
 241. ^ Titsingh, sđd, trang 412
 242. ^ Quốc sử lược, đời 109
 243. ^ Titsingh, sđd, trang 414
 244. ^ Quốc sử lược, đời 111
 245. ^ Titsingh, sđd, trang 415
 246. ^ Quốc sử lược, đời 112
 247. ^ Quốc sử lược, đời 113
 248. ^ Meyer, sđd, trang 45–46
 249. ^ Titsingh, sđd, trang 416
 250. ^ Quốc sử lược, đời 114
 251. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 118
 252. ^ Titsingh, sđd, trang 417
 253. ^ Titsingh, trang 417-418
 254. ^ Quốc sử lược, đời 115
 255. ^ Meyer, sđd, trang 47
 256. ^ Titsingh, trang419
 257. ^ Quốc sử lược, đời 117
 258. ^ Quốc sử lược, đời 119
 259. ^ Bản triều lược sử, quyển 3
 260. ^ Titsingh, trang 420-421
 261. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 40
 262. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 86
 263. ^ a ă Đại Nhật Bản ngự lịch đại hoàng kỷ, đệ nhất biểu